2013 Gönül Angıner Eğitim Bursu Sıla Özer’in..

Sıla Özer

Bu yıl yedin­ci­si veri­len Gönül Angı­ner Eği­tim bur­su­na, Ryer­son Üni­ver­si­te­si öğren­ci­si Sıla Özer layık görül­dü. Nort­hern Dist­rict Lib­rar­y­’­de 3 Mart pazar günü yapı­lan töre­ne Baş­kon­so­lo­su­muz Ali Riza Güney ve ali­esi, Sıla­’­nın aile­si, arka­daş­la­rı ve bu bur­su daha önce kazan­mış olan öğren­ci­ler­den Nesi­me Aşkın, Duy­gu Nan­gir, Ecem Kafa­dar ve Emre Özgü­ven katıldılar.

Angı­ner aile­si­nin, 2005’de genç yaş­ta, çok talih­siz bir şekil­de yaşa­mı­nı yiti­ren anne­le­ri öğret­men Gönül Angı­ner adı­na baş­lat­tık­la­rı burs her yıl başa­rı­lı bir Türk üni­ver­si­te öğren­ci­si­ni teş­vik etmek ama­cıy­la veri­li­yor. 2010 yılın­dan beri bur­sun ida­re­si­ni Angı­ner aile­si adı­na Türk Top­lum Mer­ke­zi Vak­fı üst­len­miş durum­da. Vakıf yet­ki­li­le­rin­den Nur Erkoç, bu yıl Sıla­’­nın seçil­miş olma­sı­nın nede­ni­nin Kana­da Türk top­lu­mu­na yap­tı­ğı kat­kı­lar oldu­ğu­nu söy­le­di. Bun­lar, Sıla­’­nın üni­ver­si­te­de diğer öğren­ci­ler­le bir­lik­te yer aldı­ğı etkin­lik­ler, Ana­do­lu Halk Oyun­cu­la­rı gru­bun­da folk­lor oyna­ma­sı ve çev­re­sin­de sevi­len bir öğren­ci olma­sı. Sıla üni­ver­si­te eği­ti­mi­ni biyo­lo­ji dalın­da yapı­yor. Deva­mın­da ise tıp oku­ma­yı ve kan­ser araş­tır­ma­la­rı yap­ma­yı hedef­li­yor. Ders­le­ri dışın­da­ki zaman­lar­da Toron­to Sick Kids Hos­pi­ta­l­’­da gönül­lü ola­rak çalı­şı­yor. Bu burs, Sıla Öze­r­’in bu sene aldı­ğı 2. önem­li ödül. Geç­ti­ği­miz ocak ayın­da Türk Kana­da­lı­lar Kon­se­yi (CTC) tara­fın­dan Hali­fa­x’­da düzen­le­nen 6. Genç­lik Kong­re­si­’n­de Genç­lik Lide­ri ödü­lü­nü de kazanmıştı.

 

Sila ve arkadaşları

Sıla ve geçen yıl­la­rin bur­si­yer­le­ri top­lu halde

Sıla­’­yı teb­rik edi­yo­ruz ve bun­dan son­ra­ki yaşa­mın­da daha da büyük basa­ri­lar elde etme­si­ni diliyoruz.

Bu burs için ayrın­tı­lı bil­gi­yi www.gonulanginer.com adre­sin­den alabilrsiniz.

Sıla ile yap­tı­ğı­mız Türk­çe ve Ingi­liz­ce ropor­taj­la­rı­mı­zı izle­mek için;

Türk­çe:

Ingi­liz­ce:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *