Ferit Kuyaş’ın Fotoğrafları Toronto’da

Ferit Kuyaş sergisinde

Ferit Kuyaş Toron­to­’­da açtı­ğı sergide

İsv­içr­e’­de yaşa­yan Türk fotoğ­raf sanat­çı­sı Ferit Kuyaş, Toron­to­’­da­ki ilk kişi­sel ser­gi­si­ni 6 Şubat Cumar­te­si günü Bau-Xi Pho­to Gale­ri­de açtı. Kana­da­’­ya ilk defa gel­di­ği­ni söy­le­yen Ferit Kuya­ş­’ın ilginç bir yaşam öykü­sü var. Filo­zof ve yazar olan dede­si, torun­la­rı­nın Alman kül­tü­rüy­le yetiş­me­le­ri­ni iste­di­ği için 1950’lerde Ferit Kuyaş, 6 yaşın­day­ken aile­siy­le bir­lik­te İsv­içr­e’­ye göç etmiş.

 

Önce mimar­lık, daha son­ra hukuk eği­ti­mi gören Ferit Kuyaş, iki­si­nin de ken­di­si­ne göre olma­dı­ğı­nı avu­kat­lık sta­jı yapar­ken anla­mış. O yıl­lar­da fotoğ­ra­fa ilgi duy­muş ve o zaman­dan beri pro­fes­yo­nel fotoğ­raf­çı­lık yapı­yor. Çin ile tanış­ma­sı­nın aldı­ğı bir fotoğ­raf işi için Çin­’e ilk gidi­şiy­le baş­la­dı­ğı­nı, Çin­’i sev­di­ği­ni ve etki­len­di­ği­ni belir­ten sanat­çı­nın bu ser­gi­si tama­men Çin­’in büyük şehir­le­rin­den biri olan Çong­kin­g­’­de çek­ti­ği fotoğ­raf­lar­dan olu­şu­yor. Daha son­ra 23 kez git­ti­ği Çin­’i çok benim­se­di­ği­ni ve artık ikin­ci vata­nı gibi gör­dü­ğü­nü söy­le­yen Ferit Kuya­ş­’ı Kana­da­’­nın kök­lü gale­ri­le­rin­den biri olan Bau-Xi Pho­to keş­fet­miş ve Toron­to­’­da ser­gi açma­sı için davet etmiş. Bu ser­gi dışın­da Ferit Kuya­ş­’ın fotoğ­raf­la­rı Tür­ki­ye dahil olmak üze­re çeşit­li Avru­pa ülke­le­ri, ABD ve bazı Asya ülke­le­rin­de ser­gi­len­miş. Ferit Kuya­ş­’ın Kodak Pho­to­bo­ok, Has­selb­lad Mas­ters gibi ödül­le­ri de bulu­nu­yor. Fotoğ­raf konu­sun­da bir­çok kita­bı da yayın­lan­mış olan sanat­çı­nın bu ser­gi için hazır­la­dı­ğı kita­bın adı City of Ambi­ti­on, ser­gi boyun­ca Bau-Xi Pho­to gale­ri­den elde edi­le­bi­lir. Açı­lış kok­tey­lin­de konuş­tu­ğu­muz Ferit Kuyaş, Toron­to­’­nun hava­sı­nı büyü­dü­ğü İsv­içr­e’­n­in Davos ken­ti­ne çok ben­zer bul­du­ğu­nu, şim­di­den bura­da epey arka­da­şı oldu­ğu­nu ve fır­sat olur­sa tek­rar gel­mek iste­di­ği­ni söy­le­di. Ser­gi, 324 Dun­das Stre­et West, Toron­to adre­sin­de­ki Bau-Xi Pho­to gale­ri­de, 27 Şuba­t­’a kadar görülebilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *