Ali Şîr Nevâî Toronto’da anıldı

Ali Sir Nevai büstü

Ali Sir Nevai büs­tü­nün açılışı

15. yüz­yıl­da Orta Asya­’­da yaşa­mış olan büyük Türk şairi, bil­gin ve dev­let ada­mı Ali Şîr Nevâ­î’­nin 569. doğum yıl­dö­nü­mü dola­yı­sıy­la 6 Şubat 2010 Cumar­te­si akşa­mı bir anma töre­ni ve şiir gece­si düzen­len­di. Lit­van­ya Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­le­şen bu anma töre­ni ve şiir gece­sin­de Toron­to ve çev­re­sin­den bine yakın Tür­k­’ün katı­lı­mıy­la şairin hey­ke­li­nin açı­lı­şı yapıl­dı, şiir­le­ri ve eser­le­rin­den bölüm­ler okun­du. Türk, Aze­ri ve Özbek hal­ko­yun­la­rı gös­te­ri­le­ri gece­ye renk kattı.

Şairin hey­ke­li­ni yapan hey­kel­tı­raş Gab­ri­el Ruhi Tuna, konuş­ma­sıy­la din­le­yi­ci­le­ri heye­can­lan­dır­dı. Orta Asya, Azer­bay­can, Tür­ki­ye ve Orta Doğu­’­da­ki Türk şehir­le­ri­ni tek tek ana­rak, hep­si­ne selam gön­de­ren Ruhi Tuna, Tür­ki­ye ve Türk dün­ya­sı­nın güç­lü oldu­ğu­nu ama bir­lik olma­sı gerek­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, ‘bizim Avru­pa Bir­li­ği­ne değil Türk Bir­li­ği­ne gerek­si­ni­mi­miz var’ dedi. Ayrı­ca konuş­ma­sın­da, işgal altın­da­ki Aze­ri top­rak­la­rı­nı ve bas­kı altın­da olan diğer Tür­ki top­lu­luk­la­rı da anan Ruhi Tuna, ‘bu anma töre­ni bütün Tür­k­’­le­rin bu gece bura­da oldu­ğu gibi bir ara­ya gele­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor’ dedi. Ana­va­tan­la­rın­dan bin­ler­ce kilo­met­re uzak­ta bir ara­ya gelen Türk Dün­ya­sı anlam­lı bir bir­lik­te­lik ser­gi­le­di. Tören­de bir konuş­ma yapan Kana­da Türk Der­nek­le­ri Fede­ras­yo­nu Baş­ka­nı Dr. Meh­met Bor, ken­di­si­nin de Çağa­tay köken­li oldu­ğu­nu belirt­ti ve ‘İki Türk leh­çe­sin­den biri olan Çağa­tay leh­çe­siy­le eser ver­miş olan bu ünlü Türk (Özbek/Uygur) şairi dili­mi­zin yaban­cı kül­tür­le­rin etki­siy­le yok olma­sı­nı önle­mek için bilinç­li ola­rak müca­de­le ver­miş tarih­te­ki üç önem­li Türk ede­bi kişi­lik­ten biri­si­dir. Türk dili­nin savu­nu­cu­su Ali Şîr Nevâî dili­mi­zin Fars­ça etki­siy­le zayıf­la­ma­sı­nı önle­mek için Türk dili­nin Fars­ça­’­dan daha üstün ve güç­lü oldu­ğu­nu örnek­ler­le anla­tan ‘Dil­le­rin Kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı­’­na Dair’ adlı bir eser, Çağa­tay leh­çe­siy­le 50.000 beyit­lik bir şiir diva­nı ve sayı­sız diğer eser­ler bırak­mış­tır’ dedi. Çeşit­li konuş­ma­lar, dans ve müzik gös­te­ri­le­riy­le zen­gin­le­şen etkin­lik, katı­lan­la­ra duy­gu­lu ve eğlen­ce­li bir gece yaşat­tı. Ana­do­lu Halk Oyun­cu­la­rı da gece­ye hare­ket­li Kaf­kas hal­ko­yun­la­rıy­la neşe kat­tı­lar ve beğe­ni top­la­dı­lar. Gece­yi düzen­le­yen Kana­da Tür­kis­tan­lı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Fakh­rid­din Khu­day­ku­lov gece­nin sonun­da yor­gun fakat mem­nun gözü­kü­yor­du. Gece Özbek pila­vı ikra­mıy­la sona erdi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *