Anadolu Halk Oyuncuları ve Ezgi Müzik Grubu’nun yemeği soğuk geceyi ısıttı

 

Ezgi Muzik Grubu

Ezgi Müzik Gru­bu konseri

Ana­do­lu Hal­ko­yun­cu­la­rı ve Ezgi Müzik Top­lu­lu­ğu 5 Şubat, Cumar­te­si akşa­mı Eva­n­’s Ban­qu­et Hal­l­’­da düzen­le­nen yemek­li gös­te­ri­de Toron­to ve civa­rın­da yaşa­yan Türk top­lu­mu­na eğlen­ce­li bir gece yaşat­tı­lar. Gös­te­ri­ye Tür­ki­ye­’­nin Toron­to Baş­kon­so­lo­su Levent Bil­gen de aile­siy­le bir­lik­te katıl­dı. Salon­da Türk top­lu­mu­nun tanın­mış eski aile­le­ri oldu­ğu kadar yeni göç­men olmuş aile­ler, genç­ler ve Kana­da­lı­la­rın da oldu­ğu göz­len­di. Gös­te­ri­nin baş­la­ya­ca­ğı saat­ler­de ani­den bas­tı­ran yoğun kar yağı­şı­na rağ­men bütün bilet­le­ri önce­den tüken­miş olan 180 kişi­lik salo­nun tama­mı doldu.

Anadolu Halk Oyuncuları Yemeği

Ana­do­lu Halk Oyun­cu­la­rı Yemeği

Gös­te­ri­den önce ken­di­siy­le konuş­ma fır­sa­tı bul­du­ğu­muz Ana­do­lu Hal­ko­yun­cu­la­rı kuru­cu­la­rın­dan Bora İnc­eo­ğlu bu yılın 30. etkin­lik döne­mi oldu­ğu­nu belirt­ti. İnc­eo­ğlu şöy­le devam etti: “Hal­ko­yu­nu oyna­ma­ya, öğret­me­ye baş­la­dı­ğı­mız 30 yıl önce­sin­den bugü­ne bakış­ta orta­ya çıkan bir ger­çek var­dı, o da maale­sef ara­dan geçen bun­ca yıl­da Kana­da­’­da­ki Türk top­lu­mu­nun, özel­lik­le son yıl­lar­da büyü­müş olma­sı­na rağ­men, bu artı­şın hal­ko­yun­la­rı ve halk müzi­ği gru­bu­na aynı şekil­de yan­sı­ma­dı­ğı”. Bora İnc­eo­ğlu, ‘gönül ister ki, yetiş­kin­ler­de bir­den faz­la eki­bi­miz olsun, ama buna da şükür’ dedi. İlk yıl­lar­da yetiş­kin gru­bun­da­ki yaş orta­la­ma­sı­nın 30–35 olma­sa­na kar­şı­lık son yıl­lar­da bu grup­ta özel­lik­le erkek oyun­cu sıkın­tı­sı çek­tik­le­ri­ni dile geti­ren İnc­eo­ğlu, küçük­ler gru­bun­da bir artış oldu­ğu­nu, fakat bu ilgi­nin çocuk­lar büyü­dük­çe kay­bol­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ekle­di. Bora İnc­eo­ğlu ayrı­ca, ‘Bu akşam­ki yemek­li gös­te­ri­miz tama­men gelir elde etmek ama­cıy­la yapı­lı­yor ve sezon sonu sah­ne gös­te­ri­mi­ze bir hazır­lık olu­yor. Bu yılın asıl gös­te­ri­si 14 Mayıs Cumar­te­si akşa­mı Toron­to şehir mer­ke­zin­de İsab­el Bader tiyat­ro­sun­da yapa­ca­ğı­mız dans ve müzik şöle­ni­miz ola­cak­tır’ dedi. Bora İnc­eo­ğlu, bu gös­te­ri­de seyir­ci­le­ri bir sürp­ri­zin bek­le­di­ği­ni de bildirdi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *