About Uluç Özgüven

Istanbul'luyum.

Bisiklet Özgürlüktür

Çocuk­lu­ğum bisik­let üstün­de geç­ti diye­bi­li­rim. Şans­lı çocuk­luk nede­niy­le Ata­kö­y­’­de otu­ru­yor­duk. Ata­köy modern şehir­leş­me örne­ği bir semt­tir, bol yeşil alan, geniş kal­dı­rım­lar ve yol­lar. Bun­la­ra ek ola­rak düm­düz bir coğ­raf­ya ve civar­da bisik­let­le keş­fe­di­lecek bir­çok yer. Yakın­lar­da Ata­kö­y­’ün diğer kısım­la­rı, biraz … Con­ti­nue reading

Bu Dünyadan Kazım Koyuncu Geçti

Onun sesi­ni ilk kez 90’ların orta­sın­da duy­muş olma­lı­yım. Ilk kez bir Türk gen­ci, Kara­de­niz yöre­si­nin halk tür­kü­le­ri­ni özgün diliy­le ve günü­müz enst­rü­man­la­rıy­la rock tar­zın­da yorum­lu­yor­du. Laz­ca söy­lü­yor­du ve ben o güne kadar Laz­ca­’­nın neye ben­ze­di­gi­ni bil­mi­yor­dum. Daha son­ra Hopa­’­lı oldu­ğu­nu … Con­ti­nue reading

Borusan Müzesi’ni Gezdinizmi?

Rume­li­hi­sa­rı­’n­da­ki bu yapı­nın yıl­lar­dır önün­den geçe­riz, Fatih Sul­tan Meh­met köp­rü­sü açı­la­lı beri de hemen üstün­den geçi­yo­ruz, siv­ri kule­si­ni nere­dey­se eli­miz­le tutar­ca­sı­na. Nedir bu met­ruk yapı diye yıl­lar­dır merak ede­riz. Bil­di­ğim kada­rıy­la Peri­li Köşk denir­di, öyle harap kade­ri­ne ter­ke­dil­miş durum­day­dı ve … Con­ti­nue reading

Minor Empire Türkiye yolunda

  Minor Empire’in yara­tı­cı­sı Ozan Boz ve solis­ti Özgü Özman’la konuş­tuk. Şu sıra­lar epey heye­can­lı­lar çün­kü siz bu yazı­yı oku­du­ğu­nuz­da Türkiye’de ola­cak­lar. Haki­ki Kanada’lı, öz Toronto’lu, bura­da­ki Türk top­lu­mu­nun için­den çıkan Minor Empi­re çok yakın­da Türkiye’de vere­cek­le­ri ilk kon­ser seri­si … Con­ti­nue reading

Mercan Dede Bir Konseptin Adı

Mer­can Dede, diğer adıy­la Arkın Ilı­ca­lı ile Toron­to kon­se­rin­den önce kulis­de buluş­tuk ve kısa bir söy­le­şi yap­tık. – 6 yıl ara­dan son­ra Dün­ya albü­mü­nü çıkar­dın, sim­di onun tanı­tı­mı için Kuzey Ame­ri­ka tur­ne­sin­de­sin. Neden bu kadar ara ver­din? Müzi­ği, yara­tı­cı­lı­ğı oto­ma­ti­ğe … Con­ti­nue reading

Sakız Adası Notları

Bu sene­ki tati­li­mi­zin bir kıs­mı­nı Sakız ada­sın­da geçir­dik. Ada­nın Yunan­ca adı Chi­os, ‘Hios’ diye telaf­fuz edi­li­yor. Yunan­ca­’­ya giriş; ‘H’ har­fi­ni iyi­ce vur­gu­la­mak gere­ki­yor.. Bu ada­nın bir özel­li­ği Tür­ki­ye­’­ye en yakın Yunan ada­la­rın­dan biri olu­şu. Çeşme’den her­gün deniz oto­bü­sü ve feri­bot … Con­ti­nue reading

Angelina’s Treasure

ANGE­LI­NA­’­nın HAZİNESİ: KIBRIS, 1570 ve SONRASI. Köşk­lü Çift­lik, İsk­end­er­iye, Giovan­ni DiLu­sig­na­no, Gir­ne Kapı­sı, Osman­lı hare­min­de yaşam, İps­il­anti yalı­sı, Mora isya­nı, Aziz Hila­ri­on Kale­si, Beş­par­mak dağ­la­rı, Kıb­rıs soru­nu… Bun­la­rın hep­si­nin geç­ti­ği zevk­le oku­ya­ca­gı­nız bir roman.. Sayın Özay Meh­met ile yeni kita­bı Angelina’s … Con­ti­nue reading

Taksim’de LGBT kutlaması

Geçen sene Istan­bu­l­’­da LGBT kut­la­ma­sı­na denk gel­dik. Ülke­min gözü­nü seve­yim, hiç Toron­to­’­da gör­dü­ğü­müz man­za­ra­la­ra ben­zer şey­ler yok­tu. Sade­ce alter­na­tif bir kut­la­ma yap­ma­ya gel­miş her kesim­den insan. Bir de muh­te­şem hın­zır slo­gan­lar. Şim­di Toron­to­’­da gör­dü­ğü­müz man­za­ra­la­rı özet­le­me­ye calı­şa­yım. Deği­şik­lik adı­na bir … Con­ti­nue reading

Zeynep Özbilen’le söyleşimiz

(for Eng­lish inter­vi­ew scroll to the bot­tom of this page) Tür­ki­ye­’­den son itha­la­tı­mız latin caz şar­kı­cı­mız Zey­nep Özbi­len. İsp­anya köken­li yahu­di­le­rin dili olan Ladi­no şar­kı­lar­la da tanı­nır. Ben onu çok eski­le­re daya­nan bir arka­da­şı­mın eşi oldu­ğu için tanı­mak mut­lu­lu­ğu­na eriş­tim. Zey­nep, … Con­ti­nue reading

Başka Bir Dünya Mümkün

Bazen dün­ya­nın için­de bulun­du­ğu siya­sal duru­ma bakıp “Baş­ka bir zaman­da yaşa­say­dık dün­ya daha fark­lı olur­muy­du aca­ba… ” dedi­ği­niz olu­yor­mu? Dün­ya­mı­zın her­kes için güven­li, ada­let­li, huzur­lu bir yer oldu­ğu söy­le­ne­mez. Aca­ba 500 yıl son­ra­sı­nın tarih­çi­le­ri bugün­ler için ne yaza­cak­lar diye düşü­nü­yor­mu­su­nuz … Con­ti­nue reading