About Uluç Özgüven

Istanbul'luyum.

Direnmek Bilinçlenmektir

İst­anb­ul Tak­sim Gezi Par­kın­da Top­çu Kışlası’nın yeni­den inşa edi­le­rek alış veriş mer­ke­zi ve konut­la­ra (moda deyiş­le ‘rezi­dan­s­’a ) dönüş­tü­rül­me­si ve Gezi Parkı’nın ağaç­la­rıy­la bir­lik­te yok edil­me­si­ne kar­şı baş­la­tı­lan masum dire­niş, üç gün içe­ri­sin­de ülke­nin her bir köşe­si­ne yayı­la­rak hükü­me­tin özgür­lük, … Con­ti­nue reading

Yirmi Yaşında Gerçek Bir Dahi

Onu ilk gör­dü­ğü­müz­de deği­şik bir­şey­le kar­şı kar­şı­ya oldu­ğu­mu­zu anla­mış­tık. Sah­ne­de­ki bu çok genç adam, koca­man kıvır kıvır saç­la­rı ve kır­mı­zı ceke­tiy­le alış­tı­ğı­mız bir kla­sik müzik bes­te­ci­si­ne ben­ze­mi­yor­du. … Con­ti­nue reading

Ne Çektin Be Yavrum…

Dizi fana­ti­ği deği­liz. Sade­ce daha önce Avru­pa Yaka­sı­’­nın, şim­di de Yalan Dün­ya­’­nın has­ta­sı­yız o kadar. Baş­ka­ca bir dizi bağım­lı­lı­ğı­mız yok­tur. İki dizi­nin de ortak yönü yara­tı­cı­la­rı­nın Gül­se Bir­sel olma­sı. Sena­rist, yazar, oyun­cu Gül­se­’­miz son zaman­la­rın en popü­ler şöh­re­ti.. Hem alım­lı … Con­ti­nue reading

Bu Seneki Şafak Ayini’nde Bir İlk

Her yıl düzen­le­nen gele­nek­sel Anzak Şafak Ayi­ni­’­ne bu sene ilk kez bir Türk din görev­li­si de katıl­dı. Çanak­ka­le Sava­şı­nın 98. yıl­dö­nü­mün­de Toron­to­’­da bulu­nan Avust­ral­ya ve Yeni Zelan­da tem­sil­ci­lik­le­ri, Toron­to Baş­kon­so­los­lu­ğu­muz ile bir­lik­te Cana­di­an For­ces Col­le­ge­’­de anma töre­ni düzen­le­di­ler. … Con­ti­nue reading

Istanbul’u Ziyaretinizde Yapılacak Beş Şey

Bizim gibi yurt­dı­şın­da yaşa­yıp her fır­sat­ta mem­le­ke­ti ziya­ret etmek iste­yen­ler­den­se­niz, ziya­re­ti­niz de istan­bu­l­’­da geçe­cek­se şim­di tav­si­ye ede­ce­ğim şun­la­rı yap­ma­dan dön­me­yin derim. Bura­da öyle ‘ölme­den önce sey­ret­me­niz gere­ken 100 film’ gibi bir reçe­te ver­me­ğe çalış­mı­yo­ruz.  Ve bu tav­si­ye­ler beş değil elli­beş … Con­ti­nue reading

2013 Gönül Angıner Eğitim Bursu Sıla Özer’in..

Bu yıl yedin­ci­si veri­len Gönül Angı­ner Eği­tim bur­su­na, Ryer­son Üni­ver­si­te­si öğren­ci­si Sıla Özer layık görül­dü. Nort­hern Dist­rict Lib­rar­y­’­de 3 Mart pazar günü yapı­lan töre­ne Baş­kon­so­lo­su­muz Ali Riza Güney ve ali­esi, Sıla­’­nın aile­si, arka­daş­la­rı ve bu bur­su daha önce kazan­mış olan … Con­ti­nue reading

Nancy Walker’la Tanıştınızmı ?

Sanı­yo­rum üç, bel­ki de dört yıl öncey­di. Ona ait bir bes­te­yi ilk kez duy­du­ğum­da ara­ba­da her zaman din­le­di­ğim caz istas­yo­nu­nu din­li­yor­dum. O zaman kimin çal­dı­ğı­nı bil­me­di­ğim o piya­no ve o bes­te o kadar sar­mış­tı ki beni, eve gel­dim, fakat par­ça … Con­ti­nue reading

Eniştem Attila Galatalı

Sera­mik sanat­çı­sı Atti­la Gala­ta­lı­’­yı bizim aile halam Filiz Özgü­ven (Gala­ta­lı) ile arka­daş­lık­la­rı zaman­la­rın­da tanı­dı. Şah­sen, onun Türkiye’nin yetiş­tir­di­ği en önem­li sera­mik sanat­çı­la­rın­dan biri oldu­ğu­nun far­kı­na ise daha son­ra vara­cak­tım. … Con­ti­nue reading

Türk Usulü Mavi Rondo

2012’nin son gün­le­rin­de bir haf­ta aray­la sade­ce müzik dün­ya­sı­nın deme­ye­ce­ğim, insan­lık ortak kül­tür biri­ki­mi­nin iki devi­ni kay­bet­tik. Önce Ame­ri­ka­lı caz usta­sı Dave Bru­beck 92 yası­na bas­ma­sı­na bir gün kala ara­mız­dan ayrıl­dı. Tam bir haf­ta son­ra da Hint­li sitar vir­tü­özü Ravi Shan­ka­r­’ın ölüm … Con­ti­nue reading