About Uluç Özgüven

Istanbul'luyum.

Türk Romanından Sinema ve Televizyona Yapılmış Uyarlamalar

Tiyat­ro­cu arka­da­şı­mız Itır Arditi’nin araş­tır­ma konu­su, ‘Türk Roma­nın­dan Sine­ma ve Tele­viz­yo­na Yapıl­mış Uyar­la­ma­lar’. Itır, Türkiye’de oyun­cu­luk yap­mış. Kana­da­’­ya yer­le­şin­ce York Üni­ver­si­te­si Tiyat­ro Bölümü’nde yük­sek lisan­sı­nı tamam­la­mış, tiyat­ro­ya ve ede­bi­ya­ta gönül ver­miş bir arka­da­şı­mız. Ede­bi­yat­la cok ilgi­li olan Itır, son yıl­lar­da … Con­ti­nue reading

Gültekin Çizgen ile Söyleşimiz

Türk fotoğ­ra­fı­nın önem­li ismi Gül­te­kin Çiz­gen ile tanı­şık­lı­ğı­mız eski­ye daya­nır. Bu sefer­ki İst­anb­ul ziya­re­tim­de ken­di­siy­le otu­rup soh­bet etme fır­sa­tı bul­duk. Hem de biz­zat kuru­cu­su oldu­ğu İst­anb­ul Fotoğ­raf Müzesi’n­de. Biraz özgeç­mi­şin­den bah­se­de­lim. Gül­te­kin Çiz­gen, İst­anb­ul Güzel Sanat­lar Aka­de­mi­si Gra­fik Bölü­mü­’­nü bitir­di. 50 … Con­ti­nue reading

Kieran Overs — Overs’ ELEVEN at The Rex

Kieran Overs ELEVEN at The Rex Watch for Bru­ce Cas­sid­y­’s kil­ler EVI solo at 7:50 and Bru­ce and Ted har­mo­ni­ze after.. Bea­uti­ful Pat LaBar­be­ra — saxop­ho­ne Alex Dean — flu­te Kelly Jef­fer­son — saxop­ho­ne Kevin Tur­cot­te — trum­pet Wil­li­am Carn — trom­bo­ne Jon … Con­ti­nue reading

Fotoğraf sanatçısı Yusuf Darıyerli ile konuştuk

Yusuf, 1958 yılın­da Düzce’de doğ­du. Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si­’n­den son­ra fotoğ­raf çalış­ma­la­ri­na baş­la­dı. 1995 yılın­da “Inter­na­ti­onal Cor­res­pon­den­ce Scho­ols”, mek­tup­la öğre­tim kuru­mun­dan fotoğ­raf dalın­da dip­lo­ma aldı. İFSAK üye­si ve FOTOGEN Fotoğ­raf Sana­tı Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı­dır. 2000′den iti­ba­ren ser­best fotoğ­raf­çı ola­rak çalış­mak­ta, bel­ge­sel … Con­ti­nue reading

Prof. Özay Mehmet ‘Uzun Ali’yi Tanıtıyor

Prof. Özay Meh­met ile yeni yayın­la­nan Uzun Ali isim­li kita­bı hak­kın­da konuş­tuk. UZUN ALİ: UTANÇ VE KURTULUŞ Kıb­rıs­lı bir aile­nin 19. yüz­yıl son­la­rın­da baş­la­yan hika­ye­si … Zap­ti­ye­ler, hay­dut­lar, ağa­lar ve bölün­müş iki top­lu­mun hika­ye­si. 130 yılı aşkın bir süre­ci ve … Con­ti­nue reading

TIFF Yılmaz Güney filmleri haftası düzenledi

Yıl­maz Güney denin­ce benim aklı­ma Ata­köy Açık­ha­va Sine­ma­sı gelir. İlk Yıl­maz Güney fil­mi­mi şim­di Gal­le­ria Alış­ve­riş Mer­ke­zi­nin temel­le­ri altın­da kal­mış olan o sine­ma­nın tah­ta san­dal­ye­le­ri üze­rin­de izle­miş­tim. O sert tah­ta san­del­ye­ler üze­rin­de annem, babam ve ağa­be­yim­le bir­lik­te uyuk­la­ya­rak sey­ret­ti­ğim film­le­rin … Con­ti­nue reading

Lütfü Kaplanoğlu’nun gravürleri Toronto’daydı

Erzu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Güzel Sanat­lar Fakül­te­si­’n­de yar­dım­cı doçent ola­rak görev yapan Lüt­fü Kap­la­noğ­lu­’­nun ‘Peace­ful Coexis­ten­ce’ konu­lu gra­vür ser­gi­si­nin açı­lı­şı 30 Ocak Pazar­te­si akşa­mı Art Squ­are Gal­lery & Cafe­’­de yapıl­dı. Toron­to­’­dan önce Lon­don, Onta­ri­o’­da açı­lan ser­gi sade­ce iki gün­lü­ğü­ne Toron­to­’­ya gel­miş oldu. … Con­ti­nue reading

Hikmet Çetinkaya’nın Gelincikler’i Toronto’da

25 Kasım Çar­şam­ba günü yapı­lan ser­gi­si­nin açı­lı­şın­da, Anka­ra­lı res­sam Hik­met Çetin­ka­ya yap­tı­ğı konuş­ma­da, gelin­cik­ler tema­sın­dan yola çıka­rak dün­ya barı­şı için çağ­rı yap­tı. Tür­ki­ye­’­de en par­lak, en kır­mı­zı gelin­ci­ğin Çanak­ka­le­’­de açtı­ğı­nı ve bunun nede­ni­nin de ora­da top­rak­ta bulu­nan şehit­le­rin kanı oldu­ğu­nu … Con­ti­nue reading

Ünlü piyano virtüözü Hande Dalkılıç Kanada’da çaldı

Ünlü piya­no vir­tü­özü­müz Han­de Dal­kı­lıç, Kana­da kon­ser­le­ri dizi­sin­de ikin­ci kon­se­ri­ni 15 Eki­m­’­de 525 Blo­or Stre­et East adre­sin­de­ki Ang­li­kan Kili­se­si­’n­de ver­di. Kon­ser, “Doğu ve Batı Sanat ve Kül­tür­le Bulu­şu­yor” adlı dizi­nin Otta­va­’­dan son­ra­ki ikin­ci kon­se­riy­di. Üç kon­ser ola­rak plan­la­nan bu dizi­nin … Con­ti­nue reading