About Uluç Özgüven

Istanbul'luyum.

Nearly Nonsense.. Nasrettin Hoca’nın Türkiye dışındaki ünü

Eng­lish text fol­lo­ws.. Nas­red­din Hoca­’­ya sor­muş­lar ‘Hocam dün­ya­nın mer­ke­zi nere­si­dir?’.. ‘Bak’ demiş Hoca ‘Eşe­ği­min sağ arka aya­ğı­nı görü­yor­mu­sun, işte onun bas­tı­ğı yer­dir’.. Yani bu kadar basit. Ya da bu kadar basit ola­ma­ya­cak kadar karı­şık. Kara­rı siz verin. Ya da dün­ya­nın mer­ke­zi her­ke­se göre fark­lı­dır … Con­ti­nue reading

Anadolu Halk Oyuncuları ve Ezgi Müzik Grubu’nun yemeği soğuk geceyi ısıttı

  Ana­do­lu Hal­ko­yun­cu­la­rı ve Ezgi Müzik Top­lu­lu­ğu 5 Şubat, Cumar­te­si akşa­mı Eva­n­’s Ban­qu­et Hal­l­’­da düzen­le­nen yemek­li gös­te­ri­de Toron­to ve civa­rın­da yaşa­yan Türk top­lu­mu­na eğlen­ce­li bir gece yaşat­tı­lar. Gös­te­ri­ye Tür­ki­ye­’­nin Toron­to Baş­kon­so­lo­su Levent Bil­gen de aile­siy­le bir­lik­te katıl­dı. Salon­da Türk top­lu­mu­nun … Con­ti­nue reading

Yahudileri Nazi zulmünden kaçıran Büyükelçi Behiç Erkin’e onurlama

Soy­kı­rım Eği­tim Haf­ta­sı etkin­lik­le­rin­den, 7 Kasım Pazar günü yapı­lan Prof. Arnold Reis­ma­n­’ın ‘Hem Dip­lo­mat Hem İns­an’ isim­li kita­bıy­la ilgi­li sunu­mu dik­kat çeki­ciy­di. Kitap, Alman işga­lin­de­ki Vich­y­’­de görev­liy­ken, bin­ler­ce Muse­vi­’­yi Türk pasa­por­tu vere­rek Nazi zul­mün­den kaçır­ma­sıy­la tanı­nan Büyü­kel­çi Behiç Erki­n­’i anla­tı­yor. … Con­ti­nue reading

Irshad Khan at RUMIFEST recites Rumi’s poems

Irs­had Khan is a sur­ba­har and sitar pla­yer based in Cana­da. He is the second son of Ustad Imrat Khan. As one of the fore­most rep­re­sen­ta­ti­ves of the Imdadk­ha­ni Eta­wa Gha­ra­na, Irs­had Khan is inter­na­ti­onally recog­ni­zed as one a leading sitar … Con­ti­nue reading

Ali Şîr Nevâî Toronto’da anıldı

15. yüz­yıl­da Orta Asya­’­da yaşa­mış olan büyük Türk şairi, bil­gin ve dev­let ada­mı Ali Şîr Nevâ­î’­nin 569. doğum yıl­dö­nü­mü dola­yı­sıy­la 6 Şubat 2010 Cumar­te­si akşa­mı bir anma töre­ni ve şiir gece­si düzen­len­di. Lit­van­ya Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­le­şen bu anma töre­ni ve … Con­ti­nue reading

Ferit Kuyaş’ın Fotoğrafları Toronto’da

İsv­içr­e’­de yaşa­yan Türk fotoğ­raf sanat­çı­sı Ferit Kuyaş, Toron­to­’­da­ki ilk kişi­sel ser­gi­si­ni 6 Şubat Cumar­te­si günü Bau-Xi Pho­to Gale­ri­de açtı. Kana­da­’­ya ilk defa gel­di­ği­ni söy­le­yen Ferit Kuya­ş­’ın ilginç bir yaşam öykü­sü var. Filo­zof ve yazar olan dede­si, torun­la­rı­nın Alman kül­tü­rüy­le yetiş­me­le­ri­ni … Con­ti­nue reading

Yavașlık fiyatlara dahil..

Kana­da­’­da mı yașı­yor­su­nuz, genel bir yava­ș­lık hava­sı­na, dura­ğan­lı­ğa alı­ș­mıș olma­nız gere­kir. Bel­ki de çok­tan alı­ș­tı­nız da far­kın­da değil­si­niz. Eğer yeni gel­diy­se­niz, o zaman iși­niz zor, bu dura­ğan­lık bazen sinir­le­ri­ni­zi yıp­ra­ta­rak, bazen de far­ket­tir­me­den yavaș yavaș girer dav­ra­nı­ș­la­rı­nı­za. Mem­le­ket­ten yeni gelen … Con­ti­nue reading

Mehmet Danıș’ın öğrettikleri

Geç­ti­ği­miz Tem­muz ayın­da ult­ra mara­ton koșu­cu­muz Meh­met Danı­ș’ın semi­ne­ri var­dı. Ken­di­si­ni sade­ce basın­da çıkan haber­le­rin­den tanı­yor­dum ama içim­den bir ses bu semi­ne­ri kaçır­ma­mam gerek­ti­ği­ni söy­lü­yor­du. Bu kadar zor bir­șe­yi bașar­mıș biri­siy­le tanış­ma ve onu din­le­me fır­sa­tı nere­den bakar­sa­nız bakın her … Con­ti­nue reading