Direnmek Bilinçlenmektir

Kirmizili Kadin

Kir­mi­zi­li Kadin

İst­anb­ul Tak­sim Gezi Par­kın­da Top­çu Kışlası’nın yeni­den inşa edi­le­rek alış veriş mer­ke­zi ve konut­la­ra (moda deyiş­le ‘rezi­dan­s­’a ) dönüş­tü­rül­me­si ve Gezi Parkı’nın ağaç­la­rıy­la bir­lik­te yok edil­me­si­ne kar­şı baş­la­tı­lan masum dire­niş, üç gün içe­ri­sin­de ülke­nin her bir köşe­si­ne yayı­la­rak hükü­me­tin özgür­lük, insan hak­la­rı ve özel yaşa­ma müda­ha­le­si­ne kar­şı bir eyle­me dönüş­tü. Olay­la­rı hepi­miz sos­yal med­ya­dan takip ettik, bazı çok yakın arka­daş­la­rı­mız, eşi­miz dos­tu­muz biz­zat ora­da bulu­na­rak dire­ni­şi des­tek­le­di­ler. Biz de yaşa­dı­ğı­mız şehir­de­ki gös­te­ri­le­re katı­la­rak bu hare­ke­te des­te­ği­mi­zi gös­ter­dik. Gezi Par­kı dire­ni­şi­nin des­tek­le­yi­ci­si ola­rak gün­ler­dir hazır­la­mak iste­di­ğim bir yazı vardı.

Yirmi Yaşında Gerçek Bir Dahi

BesteKalender_MuratOmurTuncer

Onu ilk gör­dü­ğü­müz­de deği­şik bir­şey­le kar­şı kar­şı­ya oldu­ğu­mu­zu anla­mış­tık. Sah­ne­de­ki bu çok genç adam, koca­man kıvır kıvır saç­la­rı ve kır­mı­zı ceke­tiy­le alış­tı­ğı­mız bir kla­sik müzik bes­te­ci­si­ne benzemiyordu.

Con­ti­nue reading

Ne Çektin Be Yavrum…

fft64_mf1390352Dizi fana­ti­ği deği­liz. Sade­ce daha önce Avru­pa Yaka­sı­’­nın, şim­di de Yalan Dün­ya­’­nın has­ta­sı­yız o kadar. Baş­ka­ca bir dizi bağım­lı­lı­ğı­mız yok­tur. İki dizi­nin de ortak yönü yara­tı­cı­la­rı­nın Gül­se Bir­sel olma­sı. Sena­rist, yazar, oyun­cu Gül­se­’­miz son zaman­la­rın en popü­ler şöh­re­ti.. Hem alım­lı hem de akıl­lı. Ken­di­si­ni hiç öyle üstün gör­me­yen, hat­ta ken­di­siy­le dal­ga geç­me­yi çok seven bu zeki oyun­cu, yazar ve gaze­te­ci dil­ler­den düş­me­yen bir­çok karak­ter yarat­ma­yı bece­ri­yor. Gül­se neye dokun­sa altın olu­yor diyor­lar, katıl­ma­mak müm­kün değil.

Avru­pa Yaka­sı­’­nın ‘Dil­ber Hala­’­sı­nı hatır­lı­yor­sa­nız, o zaman­lar Dil­ber Hala par­ti­le­ri düzen­le­ni­yor­du, her­kes onun gibi giyi­nip onun rep­lik­le­riy­le konu­şa­rak etra­fın­da­ki­le­ri kırıp geçi­ri­yor­du.  Vas­fi­ye Tey­ze de bugün­ler­de öyle popü­ler bir karak­ter işte.

Con­ti­nue reading

Bu Seneki Şafak Ayini’nde Bir İlk

Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlenen Şafak Ayini

Çanak­ka­le­’­de sava­şan bütün asker­le­ri anmak için düzen­le­nen Şafak Ayi­ni töre­nin­de subay­lar, Yeni Zelan­da Fah­ri Kon­so­lo­su Phil­lip Cra­w­ley, Avust­ral­ya Baş­kon­so­lo­su Por­tia Mai­er, Toron­to Baş­kon­so­lo­su­muz Ali Rıza Güney ve Pape Cami­i’n­den Ahmet Ham­di Kara­han Hoca

Her yıl düzen­le­nen gele­nek­sel Anzak Şafak Ayi­ni­’­ne bu sene ilk kez bir Türk din görev­li­si de katıl­dı. Çanak­ka­le Sava­şı­nın 98. yıl­dö­nü­mün­de Toron­to­’­da bulu­nan Avust­ral­ya ve Yeni Zelan­da tem­sil­ci­lik­le­ri, Toron­to Baş­kon­so­los­lu­ğu­muz ile bir­lik­te Cana­di­an For­ces Col­le­ge­’­de anma töre­ni düzenlediler.

Con­ti­nue reading

Istanbul’u Ziyaretinizde Yapılacak Beş Şey

Taksim Meydanı

Bizim gibi yurt­dı­şın­da yaşa­yıp her fır­sat­ta mem­le­ke­ti ziya­ret etmek iste­yen­ler­den­se­niz, ziya­re­ti­niz de istan­bu­l­’­da geçe­cek­se şim­di tav­si­ye ede­ce­ğim şun­la­rı yap­ma­dan dön­me­yin derim. Bura­da öyle ‘ölme­den önce sey­ret­me­niz gere­ken 100 film’ gibi bir reçe­te ver­me­ğe çalış­mı­yo­ruz.  Ve bu tav­si­ye­ler beş değil elli­beş şey de ola­bi­lir, bun­lar bizim ras­ge­le seç­tik­le­ri­miz ve önem sıra­sın­da değil;

Con­ti­nue reading

Kendinle Barış

Varoluş

 “Ben çok uyum­lu bir insa­nım­dır, her duru­ma uyum sağ­la­rım, her­kes­le geçi­ni­rim bir tek ken­dim­le uyuşamadım.…”

Bunu söy­le­yen arka­da­şım, siga­ra­yı bıra­ka­ma­yı­şın­dan yakınıyordu,bırakmak isti­yor­du (!),ama o biz­den içer­de bir biz var ya, işte ona laf anla­ta­mı­yor­du ve büyük ihti­mal­le onun­la uyu­şa­mı­yor­du ki siga­ra bırak­ma işle­mi gerçekleşemiyordu ☺

- Siga­ra­yı bırak…

- Bırak­ma­ya­ca­ğım işte, o benim tek dostum…

- Senin en yakın dos­tun ben değil miyim ?

- Hayır, sigara.…(sigaranın yeri­ne bura­ya alkol,para,alışveriş,seyahat,eş, çocuk,yemek,temizlik gibi bağım­lı­lık­la­rı­nı­zı koyabilirsiniz)

Con­ti­nue reading

2013 Gönül Angıner Eğitim Bursu Sıla Özer’in..

Sıla Özer

Bu yıl yedin­ci­si veri­len Gönül Angı­ner Eği­tim bur­su­na, Ryer­son Üni­ver­si­te­si öğren­ci­si Sıla Özer layık görül­dü. Nort­hern Dist­rict Lib­rar­y­’­de 3 Mart pazar günü yapı­lan töre­ne Baş­kon­so­lo­su­muz Ali Riza Güney ve ali­esi, Sıla­’­nın aile­si, arka­daş­la­rı ve bu bur­su daha önce kazan­mış olan öğren­ci­ler­den Nesi­me Aşkın, Duy­gu Nan­gir, Ecem Kafa­dar ve Emre Özgü­ven katıldılar.

Con­ti­nue reading

Nancy Walker’la Tanıştınızmı ?

Nancy Walker

Nancy Wal­ker

Sanı­yo­rum üç, bel­ki de dört yıl öncey­di. Ona ait bir bes­te­yi ilk kez duy­du­ğum­da ara­ba­da her zaman din­le­di­ğim caz istas­yo­nu­nu din­li­yor­dum. O zaman kimin çal­dı­ğı­nı bil­me­di­ğim o piya­no ve o bes­te o kadar sar­mış­tı ki beni, eve gel­dim, fakat par­ça bit­me­den ara­ba­dan ine­me­dim. Bu nefis kom­po­zis­yo­nun kime ait oldu­ğu­nu mut­la­ka öğren­mem gere­ki­yor­du. Hemen inter­ne­te girip araş­tır­dım, bul­dum ve büyük bir mut­lu­luk­la o CD’­yi aldım. Albü­mün adı ‘Need Anot­her’ çalan par­ça ise ‘Posi­ti­ve Spi­n­’­di. İlk kez din­le­di­ğim bu kom­po­zis­yon, seve­rek din­le­di­ğim müzis­yen­le­re Nancy Wal­ker ve gru­bu­nu da eklemişti.

Con­ti­nue reading

Eniştem Attila Galatalı

Attila Galatalı imzası

Sera­mik sanat­çı­sı Atti­la Gala­ta­lı­’­yı bizim aile halam Filiz Özgü­ven (Gala­ta­lı) ile arka­daş­lık­la­rı zaman­la­rın­da tanı­dı. Şah­sen, onun Türkiye’nin yetiş­tir­di­ği en önem­li sera­mik sanat­çı­la­rın­dan biri oldu­ğu­nun far­kı­na ise daha son­ra varacaktım.

Con­ti­nue reading

Türk Usulü Mavi Rondo

Dave Brubeck smiling on his piano

2012’nin son gün­le­rin­de bir haf­ta aray­la sade­ce müzik dün­ya­sı­nın deme­ye­ce­ğim, insan­lık ortak kül­tür biri­ki­mi­nin iki devi­ni kay­bet­tik. Önce Ame­ri­ka­lı caz usta­sı Dave Bru­beck 92 yası­na bas­ma­sı­na bir gün kala ara­mız­dan ayrıl­dı. Tam bir haf­ta son­ra da Hint­li sitar vir­tü­özü Ravi Shan­ka­r­’ın ölüm habe­ri gel­di. İkisi de aynı yaş­tay­dı­lar ve uzun ömür­le­ri­ne çok şey sığ­dır­mış­lar­dı. Ravi Shan­ka­r­’ı baş­ka bir yazı­ya bıra­ka­rak Dave Bru­bec­k­’­den biraz bah­set­mek istiyorum.

Con­ti­nue reading