Türk Romanından Sinema ve Televizyona Yapılmış Uyarlamalar

Tiyat­ro­cu arka­da­şı­mız Itır Arditi’nin araş­tır­ma konu­su, ‘Türk Roma­nın­dan Sine­ma ve Tele­viz­yo­na Yapıl­mış Uyar­la­ma­lar’. Itır, Türkiye’de oyun­cu­luk yap­mış. Kana­da­’­ya yer­le­şin­ce York Üni­ver­si­te­si Tiyat­ro Bölümü’nde yük­sek lisan­sı­nı tamam­la­mış, tiyat­ro­ya ve ede­bi­ya­ta gönül ver­miş bir arka­da­şı­mız. Ede­bi­yat­la cok ilgi­li olan Itır, son yıl­lar­da hem Tür­ki­ye­’­de hem de özel­lik­le Tür­ki­ye­’­nin kül­tü­rel etki çem­be­ri için­de­ki ülke­ler­de cok popü­ler olan Türk TV dizi­le­ri ile Türk ede­bi­ya­tı­nı iliş­ki­len­di­ren bir çalış­ma yapmış.


Itır, hem film/televizyon tari­hi­ni, hem de Osman­lı ve Türk roma­nı­nın tari­hi­ni araş­tı­ra­rak yap­tı­ğı bu özen­li çalış­ma­yı bizim­le pay­la­şı­yor. Özel­lik­le 80’lere kadar sayı­sız sine­ma fil­mi­ne, bugün de Yap­rak Dökü­mü, Aşk‑i Mem­nu, Hanı­mın Çift­li­ği gibi bir çok popü­ler TV dizi­si­ne kay­nak­lık etmiş olan roman­lar­dan, yazar­lar­la­rın­dan ve yazıl­dık­la­rı ede­bi­yat dönem­le­rin­den söz ediyor. 

 

Gültekin Çizgen ile Söyleşimiz

Gültekin Çizgen

Gül­te­kin Çizgen

Türk fotoğ­ra­fı­nın önem­li ismi Gül­te­kin Çiz­gen ile tanı­şık­lı­ğı­mız eski­ye daya­nır. Bu sefer­ki İst­anb­ul ziya­re­tim­de ken­di­siy­le otu­rup soh­bet etme fır­sa­tı bul­duk. Hem de biz­zat kuru­cu­su oldu­ğu İst­anb­ul Fotoğ­raf Müzesi’n­de.

Biraz özgeç­mi­şin­den bah­se­de­lim. Gül­te­kin Çiz­gen, İst­anb­ul Güzel Sanat­lar Aka­de­mi­si Gra­fik Bölü­mü­’­nü bitir­di. 50 yılı aşkın pro­fes­yo­nel sanat yaşan­tı­sın­da audi­ovi­su­al fotoğ­raf, illust­ras­yon ve sanat­sal cam üret­ti. Tüm bu alan­lar­da müze kolek­si­yon­la­rı­na ve kitap­lık­la­ra gir­miş bası­lı eser­le­ri var­dır. Özel­lik­le fotoğ­raf ve sanat üze­ri­ne yaz­dı­ğı 10 kita­bıy­la Türk fotog­fa­fı­na yap­tı­ğı kat­kı büyüktür.

Con­ti­nue reading

Kieran Overs — Overs’ ELEVEN at The Rex

Kieran Overs ELEVEN at The Rex
Watch for Bru­ce Cas­sid­y­’s kil­ler EVI solo at 7:50 and Bru­ce and Ted har­mo­ni­ze after.. Beautiful

Pat LaBar­be­ra — saxophone
Alex Dean — flute
Kelly Jef­fer­son — saxophone
Kevin Tur­cot­te — trumpet
Wil­li­am Carn — trombone
Jon Chal­lo­ner — trumpet
Bru­ce Cas­sidy — trum­pet, EVI
Nancy Wal­ker — piano
Ted Quin­lan — guitar
Ethan Ardel­li — drums
Kieran Overs — bass

Fotoğraf sanatçısı Yusuf Darıyerli ile konuştuk

Yusuf Dariyerli

Yusuf Dari­yer­li

Yusuf, 1958 yılın­da Düzce’de doğ­du. Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si­’n­den son­ra fotoğ­raf çalış­ma­la­ri­na baş­la­dı. 1995 yılın­da “Inter­na­ti­onal Cor­res­pon­den­ce Scho­ols”, mek­tup­la öğre­tim kuru­mun­dan fotoğ­raf dalın­da dip­lo­ma aldı. İFSAK üye­si ve FOTOGEN Fotoğ­raf Sana­tı Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı­dır. 2000′den iti­ba­ren ser­best fotoğ­raf­çı ola­rak çalış­mak­ta, bel­ge­sel nite­lik­li kişi­sel fotoğ­raf pro­je­le­ri yürüt­mek­te­dir. Yusu­f­’­la Boğa­zi­çi Uni­ver­si­te­si­’n­de aynı yıl­lar­da oku­duk ve bera­ber mezun olduk.

 

Prof. Özay Mehmet ‘Uzun Ali’yi Tanıtıyor

Prof. Özay Mehmet ile yeni yayınlanan Uzun Ali isimli kitabı hakkında konuştuk.

Uzun Ali cover

Uzun Ali: Sha­me and Salvation

UZUN ALİ: UTANÇ VE KURTULUŞ
Kıb­rıs­lı bir aile­nin 19. yüz­yıl son­la­rın­da baş­la­yan hika­ye­si … Zap­ti­ye­ler, hay­dut­lar, ağa­lar ve bölün­müş iki top­lu­mun hikayesi.
130 yılı aşkın bir süre­ci ve üç kuşa­ğı kap­sa­yan bu kitap­ta, Meh­met aile­si­nin özel tari­hiy­le içi­çe örül­müş Osman­lı Impa­ra­tor­lu­ğu­’­nun par­ça­lan­ma­ya doğ­ru giden zaman­la­rı­nı, Tür­ki­ye­’­nin, Kıb­rı­s­’ın yakın tarih­le­ri­ni, Ingil­te­re­’­nin poli­tik oyun­la­rı­nı bula­cak­sı­nız. Uzun Ali aile­si­nin acı tat­lı hika­ye­si Kana­da, İng­ilt­ere, Tür­ki­ye, Japon­ya­’­da yaşan­ma­ya devam edi­yor. Ortak bağ, bütün aile­nin nere­dey­se tut­kuy­la bağ­lı oldu­ğu Kıb­rıs­lı Türk olmak. Uzun Ali­’­yi oku­yun­ca bugün­kü Kıb­rıs mese­le­si­ni daha iyi anlı­yor­su­nuz. Hat­ta sade­ce Kıb­rıs mese­le­si­ni değil, bugün­kü siya­sal den­ge­le­ri de daha iyi anlı­yor­su­nuz. Bu soh­be­ti­miz­de Prof. Meh­met ile yakın­lar­da kay­bet­ti­ği­miz Sn. Rauf Denk­ta­ş­’­dan, Kıb­rı­s­’­lı olmak­tan ve bu kita­bın deva­mı ola­cak yeni kitap ‘Ange­li­na­’s Tre­asu­re­’­dan da bahsediyoruz.

 

 

 

Prof. Özay Mehmet kimdir?

Prof. Özay Mehmet ve eşi Karen Ann Mehmet

Karen Ann Meh­met ve Prof. Özay Mehmet

Prof. Özay Meh­met Kıb­rıs­lı Türk bir aile­nin oğlu ola­rak Lef­ko­şa­’­da 1938 yılın­da doğ­du. 1962 yılın­da Lon­don Scho­ol of Eco­no­mics (LSE)‘den mezun oldu. Daha son­ra, Toron­to Üni­ver­si­te­si­’n­de eko­no­mi ala­nın­da yük­sek lisans ve dok­to­ra­sı­nı tamam­la­dı. Ara­la­rın­da Wind­sor, York, Toron­to, Otta­wa Üni­ver­si­te­le­ri ve en son Car­le­ton Üni­ver­si­te­si olmak üze­re Kana­da­’­nın çeşit­li üni­ver­si­te­le­rin­de eko­no­mi ve ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler konu­la­rın­da öğre­tim üye­si, bölüm baş­ka­nı ola­rak görev yap­tı. Emek­li olma­dan önce­ki göre­vi Otta­wa­’­da­ki Car­le­ton Üni­ver­si­te­sin­de Ulus­la­ra­ra­sı Eko­no­mik İlişk­il­er bölüm baş­kan­lı­ğıy­dı. Kıb­rıs Gazi­ma­go­sa­’­da Doğu Akde­niz Üni­ver­si­te­si­’n­de 2004’den iti­ba­ren dekan ola­rak hiz­met ver­di. 2011’de emek­li olduk­tan son­ra, Car­le­ton Üni­ver­si­te­si­’n­de Çağ­daş Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı bölü­mü­nün kurul­ma­sın­da çok büyük eme­ği geçmiştir.

Prof. Meh­me­t­’in özel ilgi ala­nı eko­no­mik kal­kın­ma olup, Güney­do­ğu Asya dev­let­le­ri (Asya Kap­lan­la­rı), Tür­ki­ye, Kıb­rıs, Tür­ki­ye-Avru­pa Bir­li­ği iliş­ki­le­ri uzman­lık alan­la­rı­dır. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü (WHO), Dün­ya Çalış­ma Örgü­tü (ILO), Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP), Dün­ya Ban­ka­sı gibi kuru­luş­la­ra danış­man­lık yapmıştır.
21 aka­de­mik kitap ve 100’den faz­la aka­de­mik maka­le­nin yaza­rı­dır. Şim­di­ler­de emek­li­lik yaşa­mı­nı eşi Karen Ann Meh­met ile bir­lik­te Kana­da, Tür­ki­ye, Kıb­rıs ara­sın­da geçir­mek­te­dir. Emek­li­lik uğraş­la­rın­dan biri­si de hika­ye türün­de kitap­lar yazmaktır.

TIFF Yılmaz Güney filmleri haftası düzenledi

Yılmaz GüneyTIFF_logoYıl­maz Güney denin­ce benim aklı­ma Ata­köy Açık­ha­va Sine­ma­sı gelir. İlk Yıl­maz Güney fil­mi­mi şim­di Gal­le­ria Alış­ve­riş Mer­ke­zi­nin temel­le­ri altın­da kal­mış olan o sine­ma­nın tah­ta san­dal­ye­le­ri üze­rin­de izle­miş­tim. O sert tah­ta san­del­ye­ler üze­rin­de annem, babam ve ağa­be­yim­le bir­lik­te uyuk­la­ya­rak sey­ret­ti­ğim film­le­rin bazı­la­rı­nı hala hatır­la­rım. O fil­min de adı­nı değil ama son sah­ne­le­ri­ni hatır­lı­yo­rum.. Sanı­yo­rum sekiz yaş civa­rın­day­dım. Ora­da sey­ret­ti­ğim o ilk Yıl­maz Güney fil­mi bol vur­du­lu kır­dı­lı bir maf­ya fil­miy­di. Yıl­maz Güney’in cid­di top­lum­sal içe­rik­li film­ler çek­me­ye baş­la­ma­dan önce­ki film­le­rin­den biri­siy­di, yani ‘Çir­kin Kral’ döne­mi. Ona ‘Çir­kin Kral’ den­me­si­nin nede­ni, o yıl­lar­da benim­sen­miş olan bebek yüz­lü erkek baş­rol oyun­cu­la­rı­nın ter­si­ne, sert yüz hat­la­rıy­la ‘içi­miz­den biri’ oldu­ğu için ve aslın­da daha çok sert karak­ter­le­ri oyna­dı­ğı için­di. Aynı zaman­da o dönem­de, 70’li yıl­lar­da çok da film çek­miş, senar­yo yaz­mış­tır. İşte bu neden­ler­le sine­ma­nın kra­lı ama ‘çir­kin’ kralı.

Con­ti­nue reading

Lütfü Kaplanoğlu’nun gravürleri Toronto’daydı

lutfu-kaplanoglu-01Erzu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Güzel Sanat­lar Fakül­te­si­’n­de yar­dım­cı doçent ola­rak görev yapan Lüt­fü Kap­la­noğ­lu­’­nun ‘Peace­ful Coexis­ten­ce’ konu­lu gra­vür ser­gi­si­nin açı­lı­şı 30 Ocak Pazar­te­si akşa­mı Art Squ­are Gal­lery & Cafe­’­de yapıl­dı. Toron­to­’­dan önce Lon­don, Onta­ri­o’­da açı­lan ser­gi sade­ce iki gün­lü­ğü­ne Toron­to­’­ya gel­miş oldu.

Açı­lış gece­sin­de Tür­ki­ye­’­nin Toron­to Baş­kon­so­lu­su Ali Rıza Güney ve diğer kon­so­los­luk görev­li­le­ri­nin hazır bulun­du­ğu, bunun yanı sıra Kana­da­’­lı sanat­se­ver­le­rin de ser­gi­ye büyük ilgi gös­ter­dik­le­ri görüldü.

Con­ti­nue reading

Hikmet Çetinkaya’nın Gelincikler’i Toronto’da

Hikmet Çetinkaya

Hik­met Çetin­ka­ya Gale­ri Hiti­t­’­de­ki ser­gi­sin­de res­sam Sara Bil­ge Çağ­lar ve eşiy­le birlikte

25 Kasım Çar­şam­ba günü yapı­lan ser­gi­si­nin açı­lı­şın­da, Anka­ra­lı res­sam Hik­met Çetin­ka­ya yap­tı­ğı konuş­ma­da, gelin­cik­ler tema­sın­dan yola çıka­rak dün­ya barı­şı için çağ­rı yap­tı. Tür­ki­ye­’­de en par­lak, en kır­mı­zı gelin­ci­ğin Çanak­ka­le­’­de açtı­ğı­nı ve bunun nede­ni­nin de ora­da top­rak­ta bulu­nan şehit­le­rin kanı oldu­ğu­nu söy­le­di; bun­dan böy­le savaş­la­rın olma­ma­sı arzu­su­nu dile getir­di. Hik­met Çetin­ka­ya­’­nın gelin­cik tab­lo­la­rı, Otta­va­’­dan son­ra Toron­to­’­da ilk kez sergileniyor.

Con­ti­nue reading