Bu Seneki Şafak Ayini’nde Bir İlk

Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlenen Şafak Ayini

Çanak­ka­le­’­de sava­şan bütün asker­le­ri anmak için düzen­le­nen Şafak Ayi­ni töre­nin­de subay­lar, Yeni Zelan­da Fah­ri Kon­so­lo­su Phil­lip Cra­w­ley, Avust­ral­ya Baş­kon­so­lo­su Por­tia Mai­er, Toron­to Baş­kon­so­lo­su­muz Ali Rıza Güney ve Pape Cami­i’n­den Ahmet Ham­di Kara­han Hoca

Her yıl düzen­le­nen gele­nek­sel Anzak Şafak Ayi­ni­’­ne bu sene ilk kez bir Türk din görev­li­si de katıl­dı. Çanak­ka­le Sava­şı­nın 98. yıl­dö­nü­mün­de Toron­to­’­da bulu­nan Avust­ral­ya ve Yeni Zelan­da tem­sil­ci­lik­le­ri, Toron­to Baş­kon­so­los­lu­ğu­muz ile bir­lik­te Cana­di­an For­ces Col­le­ge­’­de anma töre­ni düzenlediler.

215 Yon­ge Blvd adre­sin­de sabah 06:15’de baş­la­yan töre­ne katı­lan Baş­kon­so­lo­su­muz Ali Rıza Güney, ANZAC şafak ayi­ni ola­rak düzen­le­nen bu tören­de konuş­ma yap­tı. Konuş­ma­sın­da uzak­lar­dan gelip Çanak­ka­le çıkar­ma­sın­da hayat­la­rı­nı veren Avust­ral­ya­’­lı ve Yeni Zelan­da­’­lı asker­ler için Ata­tür­k­’ün söy­le­di­ği söz­le­ri hatır­lat­tı. Daha son­ra din adam­la­rı kür­sü­ye gel­di­ler. Pape Camii hoca­sı Ahmet Ham­di Kara­han, şehit­ler için Kur’an oku­du. Tören­de­ki bu deği­şik­li­ğin bu sene ilk kez kon­so­los­luk giri­şi­miy­le elde edil­di­ği­ni öğren­dik. Ali Rıza Güney, diğer dip­lo­mat­lar­la bir­lik­te anı­ta çelenk koy­du ve bir­lik­te say­gı duru­şun­da bulunuldu.Töreni izle­yen­ler ara­sın­da Kana­da­’­lı, Avust­ral­ya­’­lı ve Yeni Zelan­da­’­lı asker­ler, şehit ve gazi aile­le­ri, çocuk­la­rı ve halk­tan kişi­ler var­dı. Daha önce­ki yıl­lar­da oldu­ğu gibi bu sene­ki tören de olduk­ça soğuk bir sabah vak­ti yapıl­dı. Tören­den son­ra veri­len kah­val­tı resep­si­yo­nu ile biraz ısın­ma, subay ve dip­lo­mat­lar­la soh­bet etme fır­sa­tı bulduk.

hocave papaz_IMG_2795

 

Fotoğ­raf­lar: Uluç Özgüven


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *