Yirmi Yaşında Gerçek Bir Dahi

Onu ilk gör­dü­ğü­müz­de deği­şik bir­şey­le kar­şı kar­şı­ya oldu­ğu­mu­zu anla­mış­tık. Sah­ne­de­ki bu çok genç adam, koca­man kıvır kıvır saç­la­rı ve kır­mı­zı ceke­tiy­le alış­tı­ğı­mız bir kla­sik müzik bes­te­ci­si­ne ben­ze­mi­yor­du. … Con­ti­nue reading

Bu Seneki Şafak Ayini’nde Bir İlk

Her yıl düzen­le­nen gele­nek­sel Anzak Şafak Ayi­ni­’­ne bu sene ilk kez bir Türk din görev­li­si de katıl­dı. Çanak­ka­le Sava­şı­nın 98. yıl­dö­nü­mün­de Toron­to­’­da bulu­nan Avust­ral­ya ve Yeni Zelan­da tem­sil­ci­lik­le­ri, Toron­to Baş­kon­so­los­lu­ğu­muz ile bir­lik­te Cana­di­an For­ces Col­le­ge­’­de anma töre­ni düzen­le­di­ler. … Con­ti­nue reading

2013 Gönül Angıner Eğitim Bursu Sıla Özer’in..

Bu yıl yedin­ci­si veri­len Gönül Angı­ner Eği­tim bur­su­na, Ryer­son Üni­ver­si­te­si öğren­ci­si Sıla Özer layık görül­dü. Nort­hern Dist­rict Lib­rar­y­’­de 3 Mart pazar günü yapı­lan töre­ne Baş­kon­so­lo­su­muz Ali Riza Güney ve ali­esi, Sıla­’­nın aile­si, arka­daş­la­rı ve bu bur­su daha önce kazan­mış olan … Con­ti­nue reading

Lütfü Kaplanoğlu’nun gravürleri Toronto’daydı

Erzu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Güzel Sanat­lar Fakül­te­si­’n­de yar­dım­cı doçent ola­rak görev yapan Lüt­fü Kap­la­noğ­lu­’­nun ‘Peace­ful Coexis­ten­ce’ konu­lu gra­vür ser­gi­si­nin açı­lı­şı 30 Ocak Pazar­te­si akşa­mı Art Squ­are Gal­lery & Cafe­’­de yapıl­dı. Toron­to­’­dan önce Lon­don, Onta­ri­o’­da açı­lan ser­gi sade­ce iki gün­lü­ğü­ne Toron­to­’­ya gel­miş oldu. … Con­ti­nue reading

Hikmet Çetinkaya’nın Gelincikler’i Toronto’da

25 Kasım Çar­şam­ba günü yapı­lan ser­gi­si­nin açı­lı­şın­da, Anka­ra­lı res­sam Hik­met Çetin­ka­ya yap­tı­ğı konuş­ma­da, gelin­cik­ler tema­sın­dan yola çıka­rak dün­ya barı­şı için çağ­rı yap­tı. Tür­ki­ye­’­de en par­lak, en kır­mı­zı gelin­ci­ğin Çanak­ka­le­’­de açtı­ğı­nı ve bunun nede­ni­nin de ora­da top­rak­ta bulu­nan şehit­le­rin kanı oldu­ğu­nu … Con­ti­nue reading

Ünlü piyano virtüözü Hande Dalkılıç Kanada’da çaldı

Ünlü piya­no vir­tü­özü­müz Han­de Dal­kı­lıç, Kana­da kon­ser­le­ri dizi­sin­de ikin­ci kon­se­ri­ni 15 Eki­m­’­de 525 Blo­or Stre­et East adre­sin­de­ki Ang­li­kan Kili­se­si­’n­de ver­di. Kon­ser, “Doğu ve Batı Sanat ve Kül­tür­le Bulu­şu­yor” adlı dizi­nin Otta­va­’­dan son­ra­ki ikin­ci kon­se­riy­di. Üç kon­ser ola­rak plan­la­nan bu dizi­nin … Con­ti­nue reading

Anadolu Halk Oyuncuları ve Ezgi Müzik Grubu’nun yemeği soğuk geceyi ısıttı

  Ana­do­lu Hal­ko­yun­cu­la­rı ve Ezgi Müzik Top­lu­lu­ğu 5 Şubat, Cumar­te­si akşa­mı Eva­n­’s Ban­qu­et Hal­l­’­da düzen­le­nen yemek­li gös­te­ri­de Toron­to ve civa­rın­da yaşa­yan Türk top­lu­mu­na eğlen­ce­li bir gece yaşat­tı­lar. Gös­te­ri­ye Tür­ki­ye­’­nin Toron­to Baş­kon­so­lo­su Levent Bil­gen de aile­siy­le bir­lik­te katıl­dı. Salon­da Türk top­lu­mu­nun … Con­ti­nue reading

Yahudileri Nazi zulmünden kaçıran Büyükelçi Behiç Erkin’e onurlama

Soy­kı­rım Eği­tim Haf­ta­sı etkin­lik­le­rin­den, 7 Kasım Pazar günü yapı­lan Prof. Arnold Reis­ma­n­’ın ‘Hem Dip­lo­mat Hem İns­an’ isim­li kita­bıy­la ilgi­li sunu­mu dik­kat çeki­ciy­di. Kitap, Alman işga­lin­de­ki Vich­y­’­de görev­liy­ken, bin­ler­ce Muse­vi­’­yi Türk pasa­por­tu vere­rek Nazi zul­mün­den kaçır­ma­sıy­la tanı­nan Büyü­kel­çi Behiç Erki­n­’i anla­tı­yor. … Con­ti­nue reading

Ali Şîr Nevâî Toronto’da anıldı

15. yüz­yıl­da Orta Asya­’­da yaşa­mış olan büyük Türk şairi, bil­gin ve dev­let ada­mı Ali Şîr Nevâ­î’­nin 569. doğum yıl­dö­nü­mü dola­yı­sıy­la 6 Şubat 2010 Cumar­te­si akşa­mı bir anma töre­ni ve şiir gece­si düzen­len­di. Lit­van­ya Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­le­şen bu anma töre­ni ve … Con­ti­nue reading

Ferit Kuyaş’ın Fotoğrafları Toronto’da

İsv­içr­e’­de yaşa­yan Türk fotoğ­raf sanat­çı­sı Ferit Kuyaş, Toron­to­’­da­ki ilk kişi­sel ser­gi­si­ni 6 Şubat Cumar­te­si günü Bau-Xi Pho­to Gale­ri­de açtı. Kana­da­’­ya ilk defa gel­di­ği­ni söy­le­yen Ferit Kuya­ş­’ın ilginç bir yaşam öykü­sü var. Filo­zof ve yazar olan dede­si, torun­la­rı­nın Alman kül­tü­rüy­le yetiş­me­le­ri­ni … Con­ti­nue reading