Taksim’de LGBT kutlaması

Geçen sene Istan­bu­l­’­da LGBT kut­la­ma­sı­na denk gel­dik. Ülke­min gözü­nü seve­yim, hiç Toron­to­’­da gör­dü­ğü­müz man­za­ra­la­ra ben­zer şey­ler yok­tu. Sade­ce alter­na­tif bir kut­la­ma yap­ma­ya gel­miş her kesim­den insan. Bir de muh­te­şem hın­zır slo­gan­lar. Şim­di Toron­to­’­da gör­dü­ğü­müz man­za­ra­la­rı özet­le­me­ye calı­şa­yım. Deği­şik­lik adı­na bir … Con­ti­nue reading

Nearly Nonsense.. Nasrettin Hoca’nın Türkiye dışındaki ünü

Eng­lish text fol­lo­ws.. Nas­red­din Hoca­’­ya sor­muş­lar ‘Hocam dün­ya­nın mer­ke­zi nere­si­dir?’.. ‘Bak’ demiş Hoca ‘Eşe­ği­min sağ arka aya­ğı­nı görü­yor­mu­sun, işte onun bas­tı­ğı yer­dir’.. Yani bu kadar basit. Ya da bu kadar basit ola­ma­ya­cak kadar karı­şık. Kara­rı siz verin. Ya da dün­ya­nın mer­ke­zi her­ke­se göre fark­lı­dır … Con­ti­nue reading

Yavașlık fiyatlara dahil..

Kana­da­’­da mı yașı­yor­su­nuz, genel bir yava­ș­lık hava­sı­na, dura­ğan­lı­ğa alı­ș­mıș olma­nız gere­kir. Bel­ki de çok­tan alı­ș­tı­nız da far­kın­da değil­si­niz. Eğer yeni gel­diy­se­niz, o zaman iși­niz zor, bu dura­ğan­lık bazen sinir­le­ri­ni­zi yıp­ra­ta­rak, bazen de far­ket­tir­me­den yavaș yavaș girer dav­ra­nı­ș­la­rı­nı­za. Mem­le­ket­ten yeni gelen … Con­ti­nue reading

Mehmet Danıș’ın öğrettikleri

Geç­ti­ği­miz Tem­muz ayın­da ult­ra mara­ton koșu­cu­muz Meh­met Danı­ș’ın semi­ne­ri var­dı. Ken­di­si­ni sade­ce basın­da çıkan haber­le­rin­den tanı­yor­dum ama içim­den bir ses bu semi­ne­ri kaçır­ma­mam gerek­ti­ği­ni söy­lü­yor­du. Bu kadar zor bir­șe­yi bașar­mıș biri­siy­le tanış­ma ve onu din­le­me fır­sa­tı nere­den bakar­sa­nız bakın her … Con­ti­nue reading