Borusan Müzesi’ni Gezdinizmi?

Rume­li­hi­sa­rı­’n­da­ki bu yapı­nın yıl­lar­dır önün­den geçe­riz, Fatih Sul­tan Meh­met köp­rü­sü açı­la­lı beri de hemen üstün­den geçi­yo­ruz, siv­ri kule­si­ni nere­dey­se eli­miz­le tutar­ca­sı­na. Nedir bu met­ruk yapı diye yıl­lar­dır merak ede­riz. Bil­di­ğim kada­rıy­la Peri­li Köşk denir­di, öyle harap kade­ri­ne ter­ke­dil­miş durum­day­dı ve … Con­ti­nue reading

Eniştem Attila Galatalı

Sera­mik sanat­çı­sı Atti­la Gala­ta­lı­’­yı bizim aile halam Filiz Özgü­ven (Gala­ta­lı) ile arka­daş­lık­la­rı zaman­la­rın­da tanı­dı. Şah­sen, onun Türkiye’nin yetiş­tir­di­ği en önem­li sera­mik sanat­çı­la­rın­dan biri oldu­ğu­nun far­kı­na ise daha son­ra vara­cak­tım. … Con­ti­nue reading

Türk Romanından Sinema ve Televizyona Yapılmış Uyarlamalar

Tiyat­ro­cu arka­da­şı­mız Itır Arditi’nin araş­tır­ma konu­su, ‘Türk Roma­nın­dan Sine­ma ve Tele­viz­yo­na Yapıl­mış Uyar­la­ma­lar’. Itır, Türkiye’de oyun­cu­luk yap­mış. Kana­da­’­ya yer­le­şin­ce York Üni­ver­si­te­si Tiyat­ro Bölümü’nde yük­sek lisan­sı­nı tamam­la­mış, tiyat­ro­ya ve ede­bi­ya­ta gönül ver­miş bir arka­da­şı­mız. Ede­bi­yat­la cok ilgi­li olan Itır, son yıl­lar­da … Con­ti­nue reading

Gültekin Çizgen ile Söyleşimiz

Türk fotoğ­ra­fı­nın önem­li ismi Gül­te­kin Çiz­gen ile tanı­şık­lı­ğı­mız eski­ye daya­nır. Bu sefer­ki İst­anb­ul ziya­re­tim­de ken­di­siy­le otu­rup soh­bet etme fır­sa­tı bul­duk. Hem de biz­zat kuru­cu­su oldu­ğu İst­anb­ul Fotoğ­raf Müzesi’n­de. Biraz özgeç­mi­şin­den bah­se­de­lim. Gül­te­kin Çiz­gen, İst­anb­ul Güzel Sanat­lar Aka­de­mi­si Gra­fik Bölü­mü­’­nü bitir­di. 50 … Con­ti­nue reading

Fotoğraf sanatçısı Yusuf Darıyerli ile konuştuk

Yusuf, 1958 yılın­da Düzce’de doğ­du. Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si­’n­den son­ra fotoğ­raf çalış­ma­la­ri­na baş­la­dı. 1995 yılın­da “Inter­na­ti­onal Cor­res­pon­den­ce Scho­ols”, mek­tup­la öğre­tim kuru­mun­dan fotoğ­raf dalın­da dip­lo­ma aldı. İFSAK üye­si ve FOTOGEN Fotoğ­raf Sana­tı Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı­dır. 2000′den iti­ba­ren ser­best fotoğ­raf­çı ola­rak çalış­mak­ta, bel­ge­sel … Con­ti­nue reading

TIFF Yılmaz Güney filmleri haftası düzenledi

Yıl­maz Güney denin­ce benim aklı­ma Ata­köy Açık­ha­va Sine­ma­sı gelir. İlk Yıl­maz Güney fil­mi­mi şim­di Gal­le­ria Alış­ve­riş Mer­ke­zi­nin temel­le­ri altın­da kal­mış olan o sine­ma­nın tah­ta san­dal­ye­le­ri üze­rin­de izle­miş­tim. O sert tah­ta san­del­ye­ler üze­rin­de annem, babam ve ağa­be­yim­le bir­lik­te uyuk­la­ya­rak sey­ret­ti­ğim film­le­rin … Con­ti­nue reading

Lütfü Kaplanoğlu’nun gravürleri Toronto’daydı

Erzu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Güzel Sanat­lar Fakül­te­si­’n­de yar­dım­cı doçent ola­rak görev yapan Lüt­fü Kap­la­noğ­lu­’­nun ‘Peace­ful Coexis­ten­ce’ konu­lu gra­vür ser­gi­si­nin açı­lı­şı 30 Ocak Pazar­te­si akşa­mı Art Squ­are Gal­lery & Cafe­’­de yapıl­dı. Toron­to­’­dan önce Lon­don, Onta­ri­o’­da açı­lan ser­gi sade­ce iki gün­lü­ğü­ne Toron­to­’­ya gel­miş oldu. … Con­ti­nue reading

Hikmet Çetinkaya’nın Gelincikler’i Toronto’da

25 Kasım Çar­şam­ba günü yapı­lan ser­gi­si­nin açı­lı­şın­da, Anka­ra­lı res­sam Hik­met Çetin­ka­ya yap­tı­ğı konuş­ma­da, gelin­cik­ler tema­sın­dan yola çıka­rak dün­ya barı­şı için çağ­rı yap­tı. Tür­ki­ye­’­de en par­lak, en kır­mı­zı gelin­ci­ğin Çanak­ka­le­’­de açtı­ğı­nı ve bunun nede­ni­nin de ora­da top­rak­ta bulu­nan şehit­le­rin kanı oldu­ğu­nu … Con­ti­nue reading

Nearly Nonsense.. Nasrettin Hoca’nın Türkiye dışındaki ünü

Eng­lish text fol­lo­ws.. Nas­red­din Hoca­’­ya sor­muş­lar ‘Hocam dün­ya­nın mer­ke­zi nere­si­dir?’.. ‘Bak’ demiş Hoca ‘Eşe­ği­min sağ arka aya­ğı­nı görü­yor­mu­sun, işte onun bas­tı­ğı yer­dir’.. Yani bu kadar basit. Ya da bu kadar basit ola­ma­ya­cak kadar karı­şık. Kara­rı siz verin. Ya da dün­ya­nın mer­ke­zi her­ke­se göre fark­lı­dır … Con­ti­nue reading