Kendinle Barış

 “Ben çok uyum­lu bir insa­nım­dır, her duru­ma uyum sağ­la­rım, her­kes­le geçi­ni­rim bir tek ken­dim­le uyu­şa­ma­dım.…” Bunu söy­le­yen arka­da­şım, siga­ra­yı bıra­ka­ma­yı­şın­dan yakınıyordu,bırakmak isti­yor­du (!),ama o biz­den içer­de bir biz var ya, işte ona laf anla­ta­mı­yor­du ve büyük ihti­mal­le onun­la uyu­şa­mı­yor­du ki … Con­ti­nue reading

Mehmet Danıș’ın öğrettikleri

Geç­ti­ği­miz Tem­muz ayın­da ult­ra mara­ton koșu­cu­muz Meh­met Danı­ș’ın semi­ne­ri var­dı. Ken­di­si­ni sade­ce basın­da çıkan haber­le­rin­den tanı­yor­dum ama içim­den bir ses bu semi­ne­ri kaçır­ma­mam gerek­ti­ği­ni söy­lü­yor­du. Bu kadar zor bir­șe­yi bașar­mıș biri­siy­le tanış­ma ve onu din­le­me fır­sa­tı nere­den bakar­sa­nız bakın her … Con­ti­nue reading