Bu Dünyadan Kazım Koyuncu Geçti

Onun sesi­ni ilk kez 90’ların orta­sın­da duy­muş olma­lı­yım. Ilk kez bir Türk gen­ci, Kara­de­niz yöre­si­nin halk tür­kü­le­ri­ni özgün diliy­le ve günü­müz enst­rü­man­la­rıy­la rock tar­zın­da yorum­lu­yor­du. Laz­ca söy­lü­yor­du ve ben o güne kadar Laz­ca­’­nın neye ben­ze­di­gi­ni bil­mi­yor­dum. Daha son­ra Hopa­’­lı oldu­ğu­nu … Con­ti­nue reading

Minor Empire Türkiye yolunda

  Minor Empire’in yara­tı­cı­sı Ozan Boz ve solis­ti Özgü Özman’la konuş­tuk. Şu sıra­lar epey heye­can­lı­lar çün­kü siz bu yazı­yı oku­du­ğu­nuz­da Türkiye’de ola­cak­lar. Haki­ki Kanada’lı, öz Toronto’lu, bura­da­ki Türk top­lu­mu­nun için­den çıkan Minor Empi­re çok yakın­da Türkiye’de vere­cek­le­ri ilk kon­ser seri­si … Con­ti­nue reading

Mercan Dede Bir Konseptin Adı

Mer­can Dede, diğer adıy­la Arkın Ilı­ca­lı ile Toron­to kon­se­rin­den önce kulis­de buluş­tuk ve kısa bir söy­le­şi yap­tık. – 6 yıl ara­dan son­ra Dün­ya albü­mü­nü çıkar­dın, sim­di onun tanı­tı­mı için Kuzey Ame­ri­ka tur­ne­sin­de­sin. Neden bu kadar ara ver­din? Müzi­ği, yara­tı­cı­lı­ğı oto­ma­ti­ğe … Con­ti­nue reading

Zeynep Özbilen’le söyleşimiz

(for Eng­lish inter­vi­ew scroll to the bot­tom of this page) Tür­ki­ye­’­den son itha­la­tı­mız latin caz şar­kı­cı­mız Zey­nep Özbi­len. İsp­anya köken­li yahu­di­le­rin dili olan Ladi­no şar­kı­lar­la da tanı­nır. Ben onu çok eski­le­re daya­nan bir arka­da­şı­mın eşi oldu­ğu için tanı­mak mut­lu­lu­ğu­na eriş­tim. Zey­nep, … Con­ti­nue reading

Yirmi Yaşında Gerçek Bir Dahi

Onu ilk gör­dü­ğü­müz­de deği­şik bir­şey­le kar­şı kar­şı­ya oldu­ğu­mu­zu anla­mış­tık. Sah­ne­de­ki bu çok genç adam, koca­man kıvır kıvır saç­la­rı ve kır­mı­zı ceke­tiy­le alış­tı­ğı­mız bir kla­sik müzik bes­te­ci­si­ne ben­ze­mi­yor­du. … Con­ti­nue reading

Nancy Walker’la Tanıştınızmı ?

Sanı­yo­rum üç, bel­ki de dört yıl öncey­di. Ona ait bir bes­te­yi ilk kez duy­du­ğum­da ara­ba­da her zaman din­le­di­ğim caz istas­yo­nu­nu din­li­yor­dum. O zaman kimin çal­dı­ğı­nı bil­me­di­ğim o piya­no ve o bes­te o kadar sar­mış­tı ki beni, eve gel­dim, fakat par­ça … Con­ti­nue reading

Türk Usulü Mavi Rondo

2012’nin son gün­le­rin­de bir haf­ta aray­la sade­ce müzik dün­ya­sı­nın deme­ye­ce­ğim, insan­lık ortak kül­tür biri­ki­mi­nin iki devi­ni kay­bet­tik. Önce Ame­ri­ka­lı caz usta­sı Dave Bru­beck 92 yası­na bas­ma­sı­na bir gün kala ara­mız­dan ayrıl­dı. Tam bir haf­ta son­ra da Hint­li sitar vir­tü­özü Ravi Shan­ka­r­’ın ölüm … Con­ti­nue reading

Kieran Overs — Overs’ ELEVEN at The Rex

Kieran Overs ELEVEN at The Rex Watch for Bru­ce Cas­sid­y­’s kil­ler EVI solo at 7:50 and Bru­ce and Ted har­mo­ni­ze after.. Bea­uti­ful Pat LaBar­be­ra — saxop­ho­ne Alex Dean — flu­te Kelly Jef­fer­son — saxop­ho­ne Kevin Tur­cot­te — trum­pet Wil­li­am Carn — trom­bo­ne Jon … Con­ti­nue reading

Ünlü piyano virtüözü Hande Dalkılıç Kanada’da çaldı

Ünlü piya­no vir­tü­özü­müz Han­de Dal­kı­lıç, Kana­da kon­ser­le­ri dizi­sin­de ikin­ci kon­se­ri­ni 15 Eki­m­’­de 525 Blo­or Stre­et East adre­sin­de­ki Ang­li­kan Kili­se­si­’n­de ver­di. Kon­ser, “Doğu ve Batı Sanat ve Kül­tür­le Bulu­şu­yor” adlı dizi­nin Otta­va­’­dan son­ra­ki ikin­ci kon­se­riy­di. Üç kon­ser ola­rak plan­la­nan bu dizi­nin … Con­ti­nue reading