Angelina’s Treasure

ANGE­LI­NA­’­nın HAZİNESİ: KIBRIS, 1570 ve SONRASI. Köşk­lü Çift­lik, İsk­end­er­iye, Giovan­ni DiLu­sig­na­no, Gir­ne Kapı­sı, Osman­lı hare­min­de yaşam, İps­il­anti yalı­sı, Mora isya­nı, Aziz Hila­ri­on Kale­si, Beş­par­mak dağ­la­rı, Kıb­rıs soru­nu… Bun­la­rın hep­si­nin geç­ti­ği zevk­le oku­ya­ca­gı­nız bir roman.. Sayın Özay Meh­met ile yeni kita­bı Angelina’s … Con­ti­nue reading

Başka Bir Dünya Mümkün

Bazen dün­ya­nın için­de bulun­du­ğu siya­sal duru­ma bakıp “Baş­ka bir zaman­da yaşa­say­dık dün­ya daha fark­lı olur­muy­du aca­ba… ” dedi­ği­niz olu­yor­mu? Dün­ya­mı­zın her­kes için güven­li, ada­let­li, huzur­lu bir yer oldu­ğu söy­le­ne­mez. Aca­ba 500 yıl son­ra­sı­nın tarih­çi­le­ri bugün­ler için ne yaza­cak­lar diye düşü­nü­yor­mu­su­nuz … Con­ti­nue reading

Direnmek Bilinçlenmektir

İst­anb­ul Tak­sim Gezi Par­kın­da Top­çu Kışlası’nın yeni­den inşa edi­le­rek alış veriş mer­ke­zi ve konut­la­ra (moda deyiş­le ‘rezi­dan­s­’a ) dönüş­tü­rül­me­si ve Gezi Parkı’nın ağaç­la­rıy­la bir­lik­te yok edil­me­si­ne kar­şı baş­la­tı­lan masum dire­niş, üç gün içe­ri­sin­de ülke­nin her bir köşe­si­ne yayı­la­rak hükü­me­tin özgür­lük, … Con­ti­nue reading

Prof. Özay Mehmet ‘Uzun Ali’yi Tanıtıyor

Prof. Özay Meh­met ile yeni yayın­la­nan Uzun Ali isim­li kita­bı hak­kın­da konuş­tuk. UZUN ALİ: UTANÇ VE KURTULUŞ Kıb­rıs­lı bir aile­nin 19. yüz­yıl son­la­rın­da baş­la­yan hika­ye­si … Zap­ti­ye­ler, hay­dut­lar, ağa­lar ve bölün­müş iki top­lu­mun hika­ye­si. 130 yılı aşkın bir süre­ci ve … Con­ti­nue reading

Yahudileri Nazi zulmünden kaçıran Büyükelçi Behiç Erkin’e onurlama

Soy­kı­rım Eği­tim Haf­ta­sı etkin­lik­le­rin­den, 7 Kasım Pazar günü yapı­lan Prof. Arnold Reis­ma­n­’ın ‘Hem Dip­lo­mat Hem İns­an’ isim­li kita­bıy­la ilgi­li sunu­mu dik­kat çeki­ciy­di. Kitap, Alman işga­lin­de­ki Vich­y­’­de görev­liy­ken, bin­ler­ce Muse­vi­’­yi Türk pasa­por­tu vere­rek Nazi zul­mün­den kaçır­ma­sıy­la tanı­nan Büyü­kel­çi Behiç Erki­n­’i anla­tı­yor. … Con­ti­nue reading