Sakız Adası Notları

Bu sene­ki tati­li­mi­zin bir kıs­mı­nı Sakız ada­sın­da geçir­dik. Ada­nın Yunan­ca adı Chi­os, ‘Hios’ diye telaf­fuz edi­li­yor. Yunan­ca­’­ya giriş; ‘H’ har­fi­ni iyi­ce vur­gu­la­mak gere­ki­yor.. Bu ada­nın bir özel­li­ği Tür­ki­ye­’­ye en yakın Yunan ada­la­rın­dan biri olu­şu. Çeşme’den her­gün deniz oto­bü­sü ve feri­bot … Con­ti­nue reading

Angelina’s Treasure

ANGE­LI­NA­’­nın HAZİNESİ: KIBRIS, 1570 ve SONRASI. Köşk­lü Çift­lik, İsk­end­er­iye, Giovan­ni DiLu­sig­na­no, Gir­ne Kapı­sı, Osman­lı hare­min­de yaşam, İps­il­anti yalı­sı, Mora isya­nı, Aziz Hila­ri­on Kale­si, Beş­par­mak dağ­la­rı, Kıb­rıs soru­nu… Bun­la­rın hep­si­nin geç­ti­ği zevk­le oku­ya­ca­gı­nız bir roman.. Sayın Özay Meh­met ile yeni kita­bı Angelina’s … Con­ti­nue reading

Bu Seneki Şafak Ayini’nde Bir İlk

Her yıl düzen­le­nen gele­nek­sel Anzak Şafak Ayi­ni­’­ne bu sene ilk kez bir Türk din görev­li­si de katıl­dı. Çanak­ka­le Sava­şı­nın 98. yıl­dö­nü­mün­de Toron­to­’­da bulu­nan Avust­ral­ya ve Yeni Zelan­da tem­sil­ci­lik­le­ri, Toron­to Baş­kon­so­los­lu­ğu­muz ile bir­lik­te Cana­di­an For­ces Col­le­ge­’­de anma töre­ni düzen­le­di­ler. … Con­ti­nue reading

Prof. Özay Mehmet ‘Uzun Ali’yi Tanıtıyor

Prof. Özay Meh­met ile yeni yayın­la­nan Uzun Ali isim­li kita­bı hak­kın­da konuş­tuk. UZUN ALİ: UTANÇ VE KURTULUŞ Kıb­rıs­lı bir aile­nin 19. yüz­yıl son­la­rın­da baş­la­yan hika­ye­si … Zap­ti­ye­ler, hay­dut­lar, ağa­lar ve bölün­müş iki top­lu­mun hika­ye­si. 130 yılı aşkın bir süre­ci ve … Con­ti­nue reading

Yahudileri Nazi zulmünden kaçıran Büyükelçi Behiç Erkin’e onurlama

Soy­kı­rım Eği­tim Haf­ta­sı etkin­lik­le­rin­den, 7 Kasım Pazar günü yapı­lan Prof. Arnold Reis­ma­n­’ın ‘Hem Dip­lo­mat Hem İns­an’ isim­li kita­bıy­la ilgi­li sunu­mu dik­kat çeki­ciy­di. Kitap, Alman işga­lin­de­ki Vich­y­’­de görev­liy­ken, bin­ler­ce Muse­vi­’­yi Türk pasa­por­tu vere­rek Nazi zul­mün­den kaçır­ma­sıy­la tanı­nan Büyü­kel­çi Behiç Erki­n­’i anla­tı­yor. … Con­ti­nue reading

Ali Şîr Nevâî Toronto’da anıldı

15. yüz­yıl­da Orta Asya­’­da yaşa­mış olan büyük Türk şairi, bil­gin ve dev­let ada­mı Ali Şîr Nevâ­î’­nin 569. doğum yıl­dö­nü­mü dola­yı­sıy­la 6 Şubat 2010 Cumar­te­si akşa­mı bir anma töre­ni ve şiir gece­si düzen­len­di. Lit­van­ya Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­le­şen bu anma töre­ni ve … Con­ti­nue reading