Nancy Walker’la Tanıştınızmı ?

Sanı­yo­rum üç, bel­ki de dört yıl öncey­di. Ona ait bir bes­te­yi ilk kez duy­du­ğum­da ara­ba­da her zaman din­le­di­ğim caz istas­yo­nu­nu din­li­yor­dum. O zaman kimin çal­dı­ğı­nı bil­me­di­ğim o piya­no ve o bes­te o kadar sar­mış­tı ki beni, eve gel­dim, fakat par­ça … Con­ti­nue reading

Eniştem Attila Galatalı

Sera­mik sanat­çı­sı Atti­la Gala­ta­lı­’­yı bizim aile halam Filiz Özgü­ven (Gala­ta­lı) ile arka­daş­lık­la­rı zaman­la­rın­da tanı­dı. Şah­sen, onun Türkiye’nin yetiş­tir­di­ği en önem­li sera­mik sanat­çı­la­rın­dan biri oldu­ğu­nun far­kı­na ise daha son­ra vara­cak­tım. … Con­ti­nue reading

Türk Usulü Mavi Rondo

2012’nin son gün­le­rin­de bir haf­ta aray­la sade­ce müzik dün­ya­sı­nın deme­ye­ce­ğim, insan­lık ortak kül­tür biri­ki­mi­nin iki devi­ni kay­bet­tik. Önce Ame­ri­ka­lı caz usta­sı Dave Bru­beck 92 yası­na bas­ma­sı­na bir gün kala ara­mız­dan ayrıl­dı. Tam bir haf­ta son­ra da Hint­li sitar vir­tü­özü Ravi Shan­ka­r­’ın ölüm … Con­ti­nue reading

TIFF Yılmaz Güney filmleri haftası düzenledi

Yıl­maz Güney denin­ce benim aklı­ma Ata­köy Açık­ha­va Sine­ma­sı gelir. İlk Yıl­maz Güney fil­mi­mi şim­di Gal­le­ria Alış­ve­riş Mer­ke­zi­nin temel­le­ri altın­da kal­mış olan o sine­ma­nın tah­ta san­dal­ye­le­ri üze­rin­de izle­miş­tim. O sert tah­ta san­del­ye­ler üze­rin­de annem, babam ve ağa­be­yim­le bir­lik­te uyuk­la­ya­rak sey­ret­ti­ğim film­le­rin … Con­ti­nue reading

Yavașlık fiyatlara dahil..

Kana­da­’­da mı yașı­yor­su­nuz, genel bir yava­ș­lık hava­sı­na, dura­ğan­lı­ğa alı­ș­mıș olma­nız gere­kir. Bel­ki de çok­tan alı­ș­tı­nız da far­kın­da değil­si­niz. Eğer yeni gel­diy­se­niz, o zaman iși­niz zor, bu dura­ğan­lık bazen sinir­le­ri­ni­zi yıp­ra­ta­rak, bazen de far­ket­tir­me­den yavaș yavaș girer dav­ra­nı­ș­la­rı­nı­za. Mem­le­ket­ten yeni gelen … Con­ti­nue reading