Taksim’de LGBT kutlaması

Geçen sene Istan­bu­l­’­da LGBT kut­la­ma­sı­na denk gel­dik. Ülke­min gözü­nü seve­yim, hiç Toron­to­’­da gör­dü­ğü­müz man­za­ra­la­ra ben­zer şey­ler yok­tu. Sade­ce alter­na­tif bir kut­la­ma yap­ma­ya gel­miş her kesim­den insan. Bir de muh­te­şem hın­zır slo­gan­lar. Şim­di Toron­to­’­da gör­dü­ğü­müz man­za­ra­la­rı özet­le­me­ye calı­şa­yım. Deği­şik­lik adı­na bir … Con­ti­nue reading

Zeynep Özbilen’le söyleşimiz

(for Eng­lish inter­vi­ew scroll to the bot­tom of this page) Tür­ki­ye­’­den son itha­la­tı­mız latin caz şar­kı­cı­mız Zey­nep Özbi­len. İsp­anya köken­li yahu­di­le­rin dili olan Ladi­no şar­kı­lar­la da tanı­nır. Ben onu çok eski­le­re daya­nan bir arka­da­şı­mın eşi oldu­ğu için tanı­mak mut­lu­lu­ğu­na eriş­tim. Zey­nep, … Con­ti­nue reading

2013 Gönül Angıner Eğitim Bursu Sıla Özer’in..

Bu yıl yedin­ci­si veri­len Gönül Angı­ner Eği­tim bur­su­na, Ryer­son Üni­ver­si­te­si öğren­ci­si Sıla Özer layık görül­dü. Nort­hern Dist­rict Lib­rar­y­’­de 3 Mart pazar günü yapı­lan töre­ne Baş­kon­so­lo­su­muz Ali Riza Güney ve ali­esi, Sıla­’­nın aile­si, arka­daş­la­rı ve bu bur­su daha önce kazan­mış olan … Con­ti­nue reading

Anadolu Halk Oyuncuları ve Ezgi Müzik Grubu’nun yemeği soğuk geceyi ısıttı

  Ana­do­lu Hal­ko­yun­cu­la­rı ve Ezgi Müzik Top­lu­lu­ğu 5 Şubat, Cumar­te­si akşa­mı Eva­n­’s Ban­qu­et Hal­l­’­da düzen­le­nen yemek­li gös­te­ri­de Toron­to ve civa­rın­da yaşa­yan Türk top­lu­mu­na eğlen­ce­li bir gece yaşat­tı­lar. Gös­te­ri­ye Tür­ki­ye­’­nin Toron­to Baş­kon­so­lo­su Levent Bil­gen de aile­siy­le bir­lik­te katıl­dı. Salon­da Türk top­lu­mu­nun … Con­ti­nue reading