Fotoğraf sanatçısı Yusuf Darıyerli ile konuştuk

Yusuf Dariyerli

Yusuf Dari­yer­li

Yusuf, 1958 yılın­da Düzce’de doğ­du. Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si­’n­den son­ra fotoğ­raf çalış­ma­la­ri­na baş­la­dı. 1995 yılın­da “Inter­na­ti­onal Cor­res­pon­den­ce Scho­ols”, mek­tup­la öğre­tim kuru­mun­dan fotoğ­raf dalın­da dip­lo­ma aldı. İFSAK üye­si ve FOTOGEN Fotoğ­raf Sana­tı Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı­dır. 2000′den iti­ba­ren ser­best fotoğ­raf­çı ola­rak çalış­mak­ta, bel­ge­sel nite­lik­li kişi­sel fotoğ­raf pro­je­le­ri yürüt­mek­te­dir. Yusu­f­’­la Boğa­zi­çi Uni­ver­si­te­si­’n­de aynı yıl­lar­da oku­duk ve bera­ber mezun olduk.

 


Comments

Fotoğraf sanatçısı Yusuf Darıyerli ile konuştuk — 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *