Gültekin Çizgen ile Söyleşimiz

Gültekin Çizgen

Gül­te­kin Çizgen

Türk fotoğ­ra­fı­nın önem­li ismi Gül­te­kin Çiz­gen ile tanı­şık­lı­ğı­mız eski­ye daya­nır. Bu sefer­ki İst­anb­ul ziya­re­tim­de ken­di­siy­le otu­rup soh­bet etme fır­sa­tı bul­duk. Hem de biz­zat kuru­cu­su oldu­ğu İst­anb­ul Fotoğ­raf Müzesi’n­de.

Biraz özgeç­mi­şin­den bah­se­de­lim. Gül­te­kin Çiz­gen, İst­anb­ul Güzel Sanat­lar Aka­de­mi­si Gra­fik Bölü­mü­’­nü bitir­di. 50 yılı aşkın pro­fes­yo­nel sanat yaşan­tı­sın­da audi­ovi­su­al fotoğ­raf, illust­ras­yon ve sanat­sal cam üret­ti. Tüm bu alan­lar­da müze kolek­si­yon­la­rı­na ve kitap­lık­la­ra gir­miş bası­lı eser­le­ri var­dır. Özel­lik­le fotoğ­raf ve sanat üze­ri­ne yaz­dı­ğı 10 kita­bıy­la Türk fotog­fa­fı­na yap­tı­ğı kat­kı büyüktür.

Yetiş­tir­di­ği onlar­ca yeni ismi sanat­sal fotoğ­raf ve mes­lek uygu­la­ma­la­rı ala­nı­na kazan­dır­dı. Döne­mi­ni ve son­ra­ki kuşak­la­rı sanat orta­mın­da­ki “yer­li­lik” duru­şu ve çalış­ma­la­rıy­la derin­den etkiledi.
Fotoğ­raf­la­rı yurt dışın­da 13 ülke­de ve Tür­ki­ye­’­de kisi­sel ola­rak çok sayı­da ser­gi­len­di. Yapım ve yöne­ti­mi­ni üst­len­di­ği yüz­ler­ce mul­ti­viz­yon prog­ra­mı ABD­’­den Kaza­kis­ta­n­’a kadar 24 ülke­de gösterildi.
18 fotoğ­raf albü­mü, 6 adet fotoğ­ra­fın tek­ni­ği ve este­ti­ği kita­bı, 2 adet anı, 1 adet gezi, 6 adet “Fotoğ­raf Geçi­di 2010” küra­tör­lü­ğü, albüm ve fotoğ­raf oku­ma­la­rı, 7 cilt Yeni Fotoğ­raf Der­gi­si, 20 adet resim tek­ni­ği ve sanat­sal cam üze­ri­ne kata­log olmak üze­re 70 adet telif yayı­nı yazarıdır.
Yeni Fotoğ­raf Der­gi­si­’­nin kuru­cu­su Çiz­gen, Mimar Sinan Üni­ver­si­te­si Fotoğ­raf Ens­ti­tü­sü kuru­cu onur üye­si­dir. Pro­fes­yo­nel Tanı­tım Fotoğ­raf­çı­la­rı Der­ne­ği kuru­cu baş­kan­lı­ğı­nı da yap­mış olan Çiz­gen, diji­tal tek­no­lo­ji­le­rin kül­tü­rel yaşa­ma etki­le­ri­ni araş­tı­ran, sanat, bilim, tek­no­lo­ji disip­lin­le­ri­ni buluş­tu­ran, yara­tı­cı çalış­ma­la­rı des­tek­le­yen İst­anb­ul Diji­tal Kül­tür ve Sanat Vak­fı kuru­cu yöne­tim kuru­luy­la, Salı Fotoğ­raf Gru­bu üye­si­dir. Fotot­rek — Fotoğ­raf Mer­ke­zi sanat yönet­me­ni ola­rak İst­anb­ul 2010 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti kap­sa­mın­da “Fotoğ­raf Geçi­di 2010” pro­je­si­ni yürü­ten Çiz­gen, U. Var­lı Fotoğ­raf Sana­tı Gale­ri­si­’­nin de sanat yönet­men­li­ği­ni yapıyor.
“Fatih Bele­di­ye­si – Fotoğ­raf Dost­la­rı Der­ne­ği İSTANBUL FOTOĞRAF MÜZESİ” kuru­luş insi­ya­ti­fi­ni baş­la­tan Çiz­gen, Fotoğ­raf Dost­la­rı Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı ve küratörüdür.
Gül­te­kin Çiz­gen için sanat, üret­mek ve pay­laş­mak anla­mı­na geli­yor. Tüm sanat­sal kari­ye­rin­de “fotoğ­raf sanatı“nın ülke­miz­de kav­ram­laş­ma­sı için çalış­tı. 500 bin adet­lik dia arşi­viy­le, çeşit­li tanı­tım pro­je­le­ri için­de pro­fes­yo­nel fotoğ­raf uygu­la­ma­la­rıy­la, sanat­sal hiz­met­le­ri­ni sür­dü­ren Çiz­gen, eski İst­anb­ul­’­da, Kadır­ga­’­da ken­di bina­sın­da, yeni sanat­sal pro­je­ler peşin­de çalış­ma­la­rı­na tam zaman­lı ola­rak devam ediyor.

Ken­di­si­ne fotoğ­raf­la dolu daha nice yıl­lar diliyorum.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *