HAKKIMDA

Mer­ha­ba.. Ulu­ç­’u tanıyalım…

Uluç Özgüvenİst­anb­ul­’­da doğ­du, çocuk­lu­ğu Ata­kö­y­’­de geç­ti. Ata­köy İlk­ok­ul­u’­n­un ilk beş yıl­lık mezun­la­rın­dan­dır. O yıl­la­rın en can­lı anı­la­rı ilk öğret­me­ni Saide Hanım, daha son­ra­ki idol öğret­me­ni Ayşe Ülgür ve ‘müdü­ra­nım’ Nadi­de Arca­n­’­dan olu­şu­yor. 1970’de gir­di­ği Sankt Georg Avus­tur­ya Lise­si­’­nin ardın­dan Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si­’­ni bitir­di. Daha son­ra eği­ti­mi­ne devam için ABD­’­ye git­ti. Ora­da­ki öğre­nim ve çalış­ma haya­tın­dan son­ra Tür­ki­ye­’­ye döne­rek mes­le­ği olan bil­gi­sa­yar mühen­dis­li­ği­ne devam etti. İş yaşa­mı­nın yanı­sı­ra her zaman sanat ve kül­tür­le, özel­lik­le gör­sel sanat­lar­la, mima­ri ve sanat tari­hiy­le içi­çe oldu. İFSAK fotoğ­raf der­ne­ği üye­li­ği­ni Kana­da­’­ya yer­le­şe­ne kadar sür­dür­dü, bu zaman için­de çeşit­li ser­gi­ler açtı, gös­te­ri­ler yap­tı, ödül­ler aldı. Tür­ki­ye­’­nin nere­dey­se tama­mı­nı, Avru­pa­’­nın ve ABD­’­nin bel­li baş­lı şehir­le­ri­ni gezip, fotoğ­raf­la­dı. Fotoğ­raf­la­rı ve röpor­taj­la­rı Turizm Bakan­lı­ğı yayın­la­rın­da, Vizon Der­gi­si ve THY Sky­li­fe Der­gi­sin­de yayın­lan­dı. Kana­da­’­nın yerel gaze­te­le­rin­de, Alman­ca ve İng­il­izc­e’­d­en yap­tı­ğı öykü çevi­ri­le­ri, haber­le­ri, yerel TV kanal­la­rin­da haber ve ropör­taj­la­rı yayınlandı.


Comments

HAKKIMDA — 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *