Hikmet Çetinkaya’nın Gelincikler’i Toronto’da

Hikmet Çetinkaya

Hik­met Çetin­ka­ya Gale­ri Hiti­t­’­de­ki ser­gi­sin­de res­sam Sara Bil­ge Çağ­lar ve eşiy­le birlikte

25 Kasım Çar­şam­ba günü yapı­lan ser­gi­si­nin açı­lı­şın­da, Anka­ra­lı res­sam Hik­met Çetin­ka­ya yap­tı­ğı konuş­ma­da, gelin­cik­ler tema­sın­dan yola çıka­rak dün­ya barı­şı için çağ­rı yap­tı. Tür­ki­ye­’­de en par­lak, en kır­mı­zı gelin­ci­ğin Çanak­ka­le­’­de açtı­ğı­nı ve bunun nede­ni­nin de ora­da top­rak­ta bulu­nan şehit­le­rin kanı oldu­ğu­nu söy­le­di; bun­dan böy­le savaş­la­rın olma­ma­sı arzu­su­nu dile getir­di. Hik­met Çetin­ka­ya­’­nın gelin­cik tab­lo­la­rı, Otta­va­’­dan son­ra Toron­to­’­da ilk kez sergileniyor.

Sanat­çı­nın Otta­va Savaş Müze­si­’n­de geçen Mayıs ayın­da açı­lan ser­gi­si 2011’in 24 Nisan tari­hi­ne kadar devam edecek. Gale­ri Hiti­t­’­te açı­lan ser­gi ise Toron­to Baş­kon­so­los­lu­ğu tara­fın­dan des­tek­len­miş. Ser­gi­nin açı­lış kok­tey­lin­de bir konuş­ma yapan Baş­kon­so­los Levent Bil­gen, Hik­met Çetin­ka­ya ve eser­le­ri hak­kın­da övgü dolu söz­ler söy­le­di. Bil­gen, sanat­çı­yı ve gelin­cik­ler ser­gi­si­ni 2011 yılı­nın Kana­da­’­nın Şehit­le­ri Anma Günü­’n­de tek­rar davet ede­ce­ği­ni belirtti.

Hik­met Cetin­ka­ya ile ilgi­li röpor­ta­jı­mı­zı izleyebilirsiniz;

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *