Türk Romanından Sinema ve Televizyona Yapılmış Uyarlamalar

Tiyat­ro­cu arka­da­şı­mız Itır Arditi’nin araş­tır­ma konu­su, ‘Türk Roma­nın­dan Sine­ma ve Tele­viz­yo­na Yapıl­mış Uyar­la­ma­lar’. Itır, Türkiye’de oyun­cu­luk yap­mış. Kana­da­’­ya yer­le­şin­ce York Üni­ver­si­te­si Tiyat­ro Bölümü’nde yük­sek lisan­sı­nı tamam­la­mış, tiyat­ro­ya ve ede­bi­ya­ta gönül ver­miş bir arka­da­şı­mız. Ede­bi­yat­la cok ilgi­li olan Itır, son yıl­lar­da hem Tür­ki­ye­’­de hem de özel­lik­le Tür­ki­ye­’­nin kül­tü­rel etki çem­be­ri için­de­ki ülke­ler­de cok popü­ler olan Türk TV dizi­le­ri ile Türk ede­bi­ya­tı­nı iliş­ki­len­di­ren bir çalış­ma yapmış.


Itır, hem film/televizyon tari­hi­ni, hem de Osman­lı ve Türk roma­nı­nın tari­hi­ni araş­tı­ra­rak yap­tı­ğı bu özen­li çalış­ma­yı bizim­le pay­la­şı­yor. Özel­lik­le 80’lere kadar sayı­sız sine­ma fil­mi­ne, bugün de Yap­rak Dökü­mü, Aşk‑i Mem­nu, Hanı­mın Çift­li­ği gibi bir çok popü­ler TV dizi­si­ne kay­nak­lık etmiş olan roman­lar­dan, yazar­lar­la­rın­dan ve yazıl­dık­la­rı ede­bi­yat dönem­le­rin­den söz ediyor. 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *