Lütfü Kaplanoğlu’nun gravürleri Toronto’daydı

lutfu-kaplanoglu-01Erzu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Güzel Sanat­lar Fakül­te­si­’n­de yar­dım­cı doçent ola­rak görev yapan Lüt­fü Kap­la­noğ­lu­’­nun ‘Peace­ful Coexis­ten­ce’ konu­lu gra­vür ser­gi­si­nin açı­lı­şı 30 Ocak Pazar­te­si akşa­mı Art Squ­are Gal­lery & Cafe­’­de yapıl­dı. Toron­to­’­dan önce Lon­don, Onta­ri­o’­da açı­lan ser­gi sade­ce iki gün­lü­ğü­ne Toron­to­’­ya gel­miş oldu.

Açı­lış gece­sin­de Tür­ki­ye­’­nin Toron­to Baş­kon­so­lu­su Ali Rıza Güney ve diğer kon­so­los­luk görev­li­le­ri­nin hazır bulun­du­ğu, bunun yanı sıra Kana­da­’­lı sanat­se­ver­le­rin de ser­gi­ye büyük ilgi gös­ter­dik­le­ri görüldü.

Konuş­ma fır­sa­tı bul­du­ğu­muz Lüt­fü Kap­la­noğ­lu eser­le­rin­de doğuy­la batı­nın bir sen­te­zi­ni yap­ma­ya çalış­tı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye­’­de bir­çok yer­de kişi­sel ve kar­ma ser­gi­ler açmış olan Kap­la­noğ­lu, Tür­ki­ye dışın­da ise Ukray­na­’­dan son­ra ilk kez Kana­da­’­da ser­gi açmış oldu.

Lüt­fü Kap­la­noğ­lu, Bas­kı­la­rın­da Türk kül­tü­rü­nü batı görün­tü­le­riy­le kay­naş­tır­dı­ğı­nı, Türk motif­le­ri­nin ev sahi­bi, yaban­cı motif­le­rin konuk şek­lin­de düşün­dü­ğü­nü belir­ti­yor. Eser­le­rin­de Mer­yem Ana, Muse­vi Yıl­dı­zı, kili­se plan­la­rı gibi din­sel öğe­ler kul­la­nı­yor. Bunun dışın­da eski fotoğ­raf­lar, eski yazı gaze­te kesik­le­ri gibi sim­ge­sel öğe­ler de var. Yaşa­dı­ğı yer olan Erzu­ru­m­’­da Sel­çuk­lu sana­tıy­la iç içe oldu­ğu­nu ve bun­dan çok etki­len­di­ği­ni de belir­ten Kap­la­noğ­lu, Sel­çuk­lu motif­le­ri­ni eser­le­rin­de bol­ca kullanmış.
lutfu-kaplanoglu-02Sanat­çı, bu ser­gi­si­nin aynı zaman­da batı kül­tü­rü­ne açı­lan bir pen­ce­re oldu­ğu­nu belir­ti­yor. Kap­la­noğ­lu, bas­kı­la­rın özel­lik­le sınır­lı sayı­da tutul­du­ğu­nu, hat­ta bazı eser­le­rin tek oldu­ğu­nu çün­kü kalıp­la­rı­nın imha edil­di­ği­nin altı­nı çiziyor.

Ser­gi­yi gezen fotoğ­raf­çı Vic­to­ria İliac, Tür­ki­ye kay­nak­lı sanat eser­le­ri­ni çok egzo­tik bul­du­ğu­nu, hay­ran­lık­la izle­di­ği­ni ve Tür­ki­ye gibi batı dün­ya­sı için ana akı­mın dışın­da kalan ülke­le­rin sana­tı­nın ken­di­si­ne çok şey kat­tı­ğı­nı söyledi.

Aynı ser­gi­nin Mart ayı için­de Gale­ri Hiti­t­’­te tek­rar ve daha uzun süre­li açıl­ma­sı bekleniyor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *