Minor Empire Türkiye yolunda

Minor-Empire-konser-1

 

Minor Empire’in yara­tı­cı­sı Ozan Boz ve solis­ti Özgü Özman’la konuş­tuk. Şu sıra­lar epey heye­can­lı­lar çün­kü siz bu yazı­yı oku­du­ğu­nuz­da Türkiye’de ola­cak­lar. Haki­ki Kanada’lı, öz Toronto’lu, bura­da­ki Türk top­lu­mu­nun için­den çıkan Minor Empi­re çok yakın­da Türkiye’de vere­cek­le­ri ilk kon­ser seri­si için hazır­lar. Prog­ram baya­ğı yoğun. Hayal Kah­ve­si Shi­ning Stars orga­ni­zas­yo­nuy­la 7 şehir­de 7 kon­ser­le ilk kez Türk müzik­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çıkı­yor­lar. Tam 4 yıl önce ilk albüm­le­ri Second Nature’i çıkar­dık­tan son­ra Kana­da ve Amerika’da bir­çok kon­ser ver­di­ler, iki de ödül aldı­lar fakat Türk müzik­se­ver­ler­le buluş­mak önü­müz­de­ki gün­ler­de kıs­met olu­yor. 

MinorEmpire-LulaLounge-200x306Kısa­ca hatır­la­ya­lım, onla­rı ilk kez geniş kit­le kon­se­ri ola­rak Ocak 2011’de Lula Lounge’da ilk albüm­le­ri Second Nature’ın tanı­tım kon­se­rin­de izle­miş­tik. Tem­muz 2012‘de Kanada’nın batı­sı­na doğ­ru Banff, Vancouver’i kapa­sa­yan ve Toron­to Harbourfront’da nok­ta­la­nan ilk tur­ne­le­ri­ne çık­tı­lar. O akşam kon­ser­den son­ra konuş­tuk­la­rı­mı­zı hatır­lı­yo­rum, kli­şe bir deyim kul­la­na­ca­ğım, yor­gun ama mutluydular.

2013 Minor Empi­re için tur­ne­le­rin devam etti­ği yıl oldu. Kanada’nın deği­şik fes­ti­val­le­rin­de ve Amerika’da San Fransisco’da, New York’da çal­dı­lar. Uğra­dık­la­rı şehir­ler­de yerel rad­yo istas­yon­la­rı­nın konu­ğu oldular.

İçinde bulun­du­ğu­muz yıla Ocak ayın­da New York City’de APAP (Asso­ci­ati­on of Per­for­ming Arts Pre­sen­ters) kon­se­riy­le baş­la­dı­lar. Aynı gün­ler­de Second Natu­re Türkiye’de satı­şa sunul­du, nere­dey­se hemen ardın­dan Özgü Türkiye’de bir tanı­tım turu­na çık­tı. Ama­cı gru­bu ve ilk albüm­le­ri Second Nature’ı Türk müzik­se­ver­ler­le buluş­tur­mak­tı. 4 ay boyun­ca der­gi­le­re röpor­taj­lar ver­di, rad­yo stüd­yo­la­rın­da söy­le­şi­ler yap­tı, TV prog­ram­la­rı­na katıl­dı, CD’lerini imza­la­dı. Tek başı­nay­dı, iki kez sade­ce kanun eşli­ğin­de olmak üze­re iki TV prog­ra­mın­da birer şar­kı söy­le­di, o kadar. Sesi ve tek­ni­ği bir­çok övgü aldı. Bu ropör­taj­la­rın birin­de Ozgü şöy­le diyor: “ … Dün­ya­nın dört bir yanın­dan fark­lı fark­lı kül­tür­ler­den, geç­miş­ler­den insan­lar bir ara­da yaşı­yor. Öyle bir ortam­da suna­bi­le­ce­ği­niz en ilginç şey ken­di­niz­si­niz, gel­di­ği­niz kül­tü­rün üze­ri­niz­de­ki izle­ri çok önem taşı­yor” Bu söz­ler ben­ce Kana­da­’­nın özeti.

minor-empire-CD-cover_438x438Temmuz’da Mep­his­to Kitabevi’nde en çok satan 10 yer­li albüm ara­sı­na gir­di Second Natu­re. Cum­hu­ri­yet müzik eles­tir­me­ni Murat Beşer bakın onlar hak­kın­da ne yaz­mış: “Şar­kı­la­rın altın­da ezil­me­yen, kişi­lik­le­ri­ni orta­ya koya­rak tın­la­yan çal­gı­lar­la, tür­kü­le­rin özü­nü boz­ma­dan çalı­yor Minor Empi­re, sağ­lam alt­ya­pı­la­rı, ren­gi güzel kadi­fem­si voka­liy­le çok uyum­lu bir top­lu­luk.” Kal­tıl­ma­mak müm­kün değil, hat­ta faz­la­sı var.
Böy­le­ce Türk müzik­se­ver­le­rin Minor Empire’dan biraz haber­le­ri oldu ama çok değil. Daha da merak etme­ye baş­la­dı­lar bu Kana­da­lı-Türk gru­bu. Özgü döner dön­mez 2 Ağustos’da Pennsylvania’nın Beth­le­hem şeh­rin­de Kuzey Amerika’nın en büyük açık­ha­va müzik fes­ti­va­li Musikfest’de çal­dı­lar. Hemen arka­sın­dan Toronto’dan yayın yapan Jazz FM, ilk kez düzen­le­di­ği World Music Fes­ti­val 2014’e davet etti onla­rı. Jazz FM’i din­ler­ken sık sık duyu­yor­duk, kon­se­rin habe­ri gün­ler­ce duyu­rul­du, Özgü ve Ozan’la röpor­taj yapıl­dı. Albüm­de yer alan tür­kü­müz Yük­sek Yük­sek Tepe­ler, anons edi­lir­ken ismi zor telaf­fuz edil­mek­le bir­lik­te gün­ler­ce çalın­dı Jazz FM’de. Lora­ine Kla­asen, Noma­di­ca gibi dün­ya­yı dolaş­mış müzis­yen­ler­le aynı fes­ti­val­de yer almak, fes­ti­va­lin sade­ce 5 sanat­çı­sın­dan biri olmak müzik piya­sa­sın­da­ki yer­le­ri­ni biraz daha sağ­lam­laş­tır­dı. Git­tik­ce daha çok duyul­ma­ya ve izlen­me­ye devam edi­yor­lar.

Second Nature’ın Ocak’da Türkiye’de raf­lar­da yeri­ni alma­sın­dan bu yana ora­da da din­le­yi­ci kit­le­le­ri oluş­ma­ya baş­la­dı. Şim­di önü­müz­de­ki gün­ler­de Tür­ki­ye kon­ser­le­ri baş­lı­yor. Bu ayın sonu yani 30 Ekim ile 8 Kasım ara­sı yedi ayrı şehir­de kon­ser vere­cek­ler, tarih­ler şöy­le:
30 Ekim Gazi­an­tep
31 Ekim Ada­na
1 Kasim Mer­sin
5 Kasim Bur­sa
6 Kasim Anka­ra
7 Kasim Izmir
8 Kasim Istan­bul

Bur­sa hariç mekan hep aynı, Hayal Kah­ve­si. Bursa’da ise Nilü­fer Bele­di­ye­si Uğur Mum­cu sah­ne­sin­de çıkı­yor­lar. Mem­le­ket­te­ki eşi­ni­ze dos­tu­nu­za, Minor Empi­re tar­zı müzik­ten hoş­la­nan ya da hoş­lan­ma­yan müzik­se­ver tanı­dık­la­rı­nı­za bu tarih­le­ri verin. Özgü’yü ve diğer çok değer­li Kanada’lı ve Türk müzis­yen­le­ri tür­kü­le­ri­mi­zin doğ­du­ğu yer­de ama deği­şik bir yorum­la din­le­mek şüp­he­siz büyük bir zevk ola­cak­tır. Ekip şöy­le: Tamer Pınar­ba­şı kanun, Chris Gart­ner bas, Ben Riley davul, Hugh Marsh keman, Joseph Kho­ury vur­ma­lı çal­gı­lar, Ozan Boz gitar ve tabii solist Özgü Özman.

minor-empire_logoOzan, Second Nature’ı 3 yıl­lık bir hazır­lık­tan son­ra çıkar­dık­la­rı­nı soy­le­miş­ti. “Bu 3 yıl­lık hazır­lık aşa­ma­sı bütün lojis­tik zor­luk­la­ra rağ­men çok zevk­li bir süreç oldu. Bir son­ra­ki aşa­ma­yı dört göz­le bek­li­yo­rum” demiş­ti. Öyle gözü­kü­yor ki bir son­ra­ki aşa­ma­ya gel­di­ler bile. Bura­da oldu­ğu gibi Türkiye’deki müzik­se­ver­le­rin de tüm bu emek­le­rin kar­şı­lı­ğı­nı vere­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Peki Tür­ki­ye tur­ne­sin­den son­ra? Sanı­rım ikin­ci albü­mün habe­ri­ni 2015 için­de ala­bi­le­ce­ğiz.

Ken­di­le­ri­ne eğlen­ce­li bir tur­ne dili­yo­rum.

Uluç Özgü­ven

Kay­nak­lar:

* Minor Empi­re web­si­te­si: www.minorempire.net
* Hayal Kah­ve­si Shi­ning Stars www.hkshiningstars.com
* Art­s­Qu­est Musik­fest www.musikfest.org
* tersninja.com Minor Empi­re: “İki yerel ara­sın­da köp­rü kuru­yo­ruz.” | Tersninja.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *