Nancy Walker’la Tanıştınızmı ?

Nancy Walker

Nancy Wal­ker

Sanı­yo­rum üç, bel­ki de dört yıl öncey­di. Ona ait bir bes­te­yi ilk kez duy­du­ğum­da ara­ba­da her zaman din­le­di­ğim caz istas­yo­nu­nu din­li­yor­dum. O zaman kimin çal­dı­ğı­nı bil­me­di­ğim o piya­no ve o bes­te o kadar sar­mış­tı ki beni, eve gel­dim, fakat par­ça bit­me­den ara­ba­dan ine­me­dim. Bu nefis kom­po­zis­yo­nun kime ait oldu­ğu­nu mut­la­ka öğren­mem gere­ki­yor­du. Hemen inter­ne­te girip araş­tır­dım, bul­dum ve büyük bir mut­lu­luk­la o CD’­yi aldım. Albü­mün adı ‘Need Anot­her’ çalan par­ça ise ‘Posi­ti­ve Spi­n­’­di. İlk kez din­le­di­ğim bu kom­po­zis­yon, seve­rek din­le­di­ğim müzis­yen­le­re Nancy Wal­ker ve gru­bu­nu da eklemişti.

Nancy Wal­ke­r­’ın web­si­te­si­ni bulup ken­di­si­ne bir mesaj yaz­dım, hemen erte­si gün yanıt gel­di, o gün bugün­dür tanı­şı­yo­ruz. Daha son­ra şim­di­ye kadar çık­mış olan bütün CD’­le­ri­ni edin­dim. Nancy Wal­ker Quin­te­t­’in CD’­le­ri müzik kütüp­ha­ne­min önem­li albüm­le­ri ara­sın­da yeri­ni aldı.

Nancy Walker New Hieroglyphics

Nancy Wal­ker — New Hieroglyp­hics albüm kapağı

Nanc­y­’­nin pro­dük­tör­lü­ğü­nü de yap­tı­ğı top­lam altı albü­mü var; 1997’de piya­sa­ya çıkan ‘Invi­ta­ti­on’ Jazz Cana­di­ana eleş­tir­men­le­ri tara­fın­dan yılın en iyi caz albü­mü seçil­miş. Toron­to Star gaze­te­si eleş­tir­me­ni Geoff Chap­man, 2000’de çıkan ‘Lumi­no­sity’ albü­mü­nü yılın en iyi caz kayıt­la­rın­dan biri ola­rak gös­te­ri­yor. Glo­be & Mail gaze­te­sin­den Mark Mil­le­r­’e göre ise Nancy’nin üçün­cü albü­mü ‘Levi­ta­ti­on’ (2003), modern caz müsiz­ye­ni­nin çok önem­li bir örne­ği. 2004’de çıkan ‘When She Dre­ams’, Nancy Wal­ker ve beş­li­si­ni üni­ver­si­te caz istas­yon­la­rı lis­te­le­rin­de birin­ci sıra­ya yük­selt­miş. Ben onu ilk keş­fet­ti­ğim­de çık­mış olan ‘Need Anot­he­r­’­da akıl­da kalan, özen­le örül­müş kom­po­zis­yon­lar var. Son albü­mü ‘New  Hieroglyp­hics’ hak­kın­da eleş­tir­men Peter Hum ‘anıt­sal’ keli­me­si­ni kul­lan­mış. Nanc­y­’­nin bes­te­le­ri­ni yara­tır­ken ilham aldı­ğı çok şey var. Güzel sanat­la­rın her ala­nı ona esin kay­na­ğı ola­bi­li­yor. Japon ede­bi­yat­çı Haru­ki Mura­ka­mi, Kata­lan bes­te­ci piya­nist Fede­ri­co Mom­pou, sine­ma­cı Jim Jar­mush, res­sam Was­sily Kan­dinsky, mimar Frank Gehry bun­lar­dan bazıları.

Nancy Wal­ker beş­li­si diye bah­se­di­yo­rum fakat yakın zama­na kadar dört­lü ola­rak çal­mış­lar. Diğer müzis­yen­ler şöy­le: Kontr­bas­ta Kieran Overs var. Kieran, Nanc­y­’­nin eşi ve yıl­da sade­ce bir kez bira­ra­ya getir­di­ği 11’liyle The Rex’­de çok zevk­li kon­ser­le­ri olu­yor. Çoğu nefes­li­ler­den olu­şan bu onbir­li­yi yakın­dan tanı­mak için Kieran Overs’ Ele­ven baş­lık­lı yazı­mı oku­ya­bi­ilir­si­niz. Eğer nefes­li­le­rin uyu­mun­dan hoş­la­nı­yor­sa­nız tam bir müzik ziya­fe­ti bu kon­ser. Davul­da son bir­kaç sene­dir genç yete­nek Ethan Ardel­li ve gitar­da solo albüm­le­riy­le de iyi tanı­nan Ted Quin­lan var. Gru­bun beşin­ci müzis­ye­ni ise sak­sa­fon­da Shi­rant­ha Bed­da­ge, o da genç ve ken­di­ni kanıt­la­mış bir isim, çok yakın­da yeni bir albü­mü çık­tı. Nancy ve diğer müzis­yen­ler, aynı zaman­da baş­ka grup­lar­la da çalı­yor­lar ve bura­nın önem­li müzik okul­la­rın­dan Hum­ber Col­le­ge­’­de öğre­tim üye­si ola­rak görev yapıyorlar.

Nancy Walker Quartet

Nancy Wal­ker Quartet

Nancy ile tanış­tık­tan son­ra ken­di­si­ni Toron­to ve civa­rın­da­ki kon­ser­le­rin­de izle­me­ye baş­la­dım, gru­bun­da­ki diğer müzis­yen­ler­le tanış­ma fır­sa­tı bul­dum, hep­si son dere­ce cana yakın insan­lar. Ben de ona ken­di kolek­si­yo­num­dan Ayşe Tütün­cü, Fahir Ata­koğ­lu gibi günü­müz Türk caz­cı­la­rı­nın CD’­le­ri­ni hedi­ye ettim. Bir gün gene bir kon­ser ara­sin­da konu­şur­ken Tür­ki­ye­’­nin çeşit­li caz fes­ti­val­le­rin­den bah­set­tim, İst­anb­ul Caz Fes­ti­va­lin­de çal­ma fik­ri­ni orta­ya attım, Istan­bul gibi bir­yer­de çal­ma­yı çok iste­di­ği­ni söy­le­di.. Bu sezon için geç oldu ama 2014 yazın­da bu dile­ği­ni ger­çek­leş­tir­me­si­ne yar­dım­cı ola­bi­li­rim bel­ki. Yaz­la­ri genel­de Otta­wa Caz Fes­ti­va­lin­de çal­dı­ğı­nı biliyorum.

Nanc­y­’­nin şim­di­ye kadar yayın­lan­mış altı albü­mün­de bir­bi­rin­den güzel bes­te­ler ve düzen­le­me­ler var, yedin­ci albü­mü de 2013 son­ba­ha­rın­da çıkı­yor. Bu kadar güzel­li­ğin ara­sın­da bir mücev­her; Lumi­no­sity adlı albüm­de yer alan Lennon/McCartney bes­te­si ‘The Long and Win­ding Road’. 1970’de Beat­le­s­’ın ilk kez kay­det­miş oldu­ğu bu bala­dı duy­ma­mış olan pek yok­tur. Bir de Nanc­y­’­nin düzen­le­me­siy­le caz tar­zın­da din­le­yin. 12 daki­ka­lık yoğun bir müzik ziya­fe­ti, tır­ma­nış­lar, iniş­ler, güç­lü bir piya­no. Bu ziya­fe­te en büyük kat­kı­yı vib­ra­fon­cu Ste­fan Bau­er­’ın yap­tı­ğı­nı da söy­le­me­li­yim. Sakin bir zaman­da ken­di­ni­zi vere­rek din­le­me­ni­zi öneririm.

Nancy Walker

Nancy Wal­ker

Nancy Wal­ker ve beş­li­si­ni önü­müz­de­ki gün­ler­de din­le­mek ister­se­niz 9 Mart cumar­te­si akşa­müs­tü 6’da Chal­kers Pub­’­da çala­cak­lar. Chal­kers Pub Toron­to­’­nun her­hal­de az bili­nen müzik lokal­le­rin­den biri­si, ya da daha çok merak­lı­sı ora­ya gidi­yor. Şehir mer­ke­zin­de­ki lokal­ler­den çok fark­lı bir yer. Bir kere hava­sız, karan­lık bir yer değil. Glen­ca­irn met­ro istas­yo­nu­na yürü­yüş mesa­fe­sin­de küçük bir dük­kan sıra­sı­nın ikin­ci katın­da boy­dan boya cam­lı, teras­lı, ferah büyük bir pub. Bar ve res­to­ran kıs­mı yemek­le­ri lez­zet­li, ser­vi­si özen­li, hat­ta masa­la­rı örtü­lü ilginç bir yer. Ken­di­ni­zi İst­anb­ul­’­da hoş bir caz loka­lin­de gibi his­se­de­bi­lir­si­niz. Ora­da güzel bir müzik­le iki saat geçir­mek insa­nı yeni­li­yor. Hele mev­sim bahar veya yaz­sa hemen dışa­rı­da­ki yem­ye­şil ağaç­la­rın görün­tü­sü key­fi­ni­ze eşlik ediyor.

O zaman, caz merak­lı­la­rı­na 9 Mar­t­’­da Chal­kers Pub­’­da bulu­şa­lım diyorum.

Uluç Ozgü­ven

 

Kay­nak­ça:

  • Revi­ew: Nancy Wal­ker Quar­tet — Otta­wa Citi­zen July 3, 2011 — http://www.ottawacitizen.com/entertainment/Review+Nancy+Walker+Quartet/5043694/story.html
  • Nancy Wal­ker Musi­ci­an Biog­raphy, Cana­di­an Jazz Arc­hi­ve Onli­ne — http://www.canadianjazzarchive.org/en/musicians/nancy-walker.html
  • Artist Nancy Wal­ker Jus­tin Time Records — http://www.justin-time.com/artists.php?lang=en&aid=275
  • Nancy Wal­ker Jazz Pianist — http://nancywalkerjazz.com
  • Chal­kers Pub — http://chalkerspub.com/

Comments

Nancy Walker’la Tanıştınızmı ? — 1 Comment

  1. I can­not go away from your blog and I always highly recom­mend it to music lovers, fri­ends and anyo­ne with app­re­ci­ati­on for art. Are you going to be pos­ting often? I will be back to check for more con­tent.. Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *