Nearly Nonsense.. Nasrettin Hoca’nın Türkiye dışındaki ünü

Eng­lish text follows..

Nas­red­din Hoca­’­ya sor­muş­lar ‘Hocam dün­ya­nın mer­ke­zi neresidir?’..

Bak’ demiş Hoca ‘Eşe­ği­min sağ arka aya­ğı­nı görü­yor­mu­sun, işte onun bas­tı­ğı yerdir’..

Yani bu kadar basit. Ya da bu kadar basit ola­ma­ya­cak kadar karı­şık. Kara­rı siz verin. Ya da dün­ya­nın mer­ke­zi her­ke­se göre fark­lı­dır hat­ta ken­di­si­dir diyebiliriz.

Hoca­nın en sev­di­ğim anek­tod­la­rın­dan biri­si­dir bu..

Rina Singh ve Farida Zaman

Rina Singh ve Fari­da Zaman

Biz de hoca­yı sade­ce bizim tanı­dı­ğı­mı­zı sanı­yor­duk. Geçen­ler­de Hin­dis­tan ve Iran köken­li iki sanat­çı­nın çıkar­mış oldu­ğu bir çocuk kita­bın­da bizim hoca­yı görün­ce önce şaşır­dım. Rina Sing­h­’in yaz­dı­ğı ve gra­fi­ker Fari­da Zama­n­’ın resim­le­di­ği Nearly Non­sen­se adlı çocuk kita­bı bizim Nas­ret­tin Hoca­’­nın Tür­ki­ye dışın­da da vak­tiy­le Ana­do­lu­’­da yaşa­mış bil­ge kişi ola­rak tanın­dı­ğı­nı gösteriyor.

Rina Singh çocuk­lu­ğun­da duy­du­ğu hoca­nın öykü­le­ri­ni kitap­laş­tır­mış ve Fari­da Zaman da güzel gra­fik­ler­le süs­le­miş. Kitap çocuk­lar için yazıl­mış olmak­la bir­lik­te tama­mı büyük­le­rin de ders çıka­ra­ca­ğı öykü­ler, bütün Nas­red­din Hoca fık­ra­la­rın­da oldu­ğu gibi.

Aşa­ğı­da­ki vide­oda Rina ve Fari­da Rogers TV’­nin Day­ti­me soh­bet prog­ra­mın­da kitap­tan, ken­di­le­rin­den ve diğer işle­rin­den bahsediyorlar..

******************************************************************

Nearly Nonsense.. International fame of Nasreddin Hodja

They ask Nas­red­din Hod­ja ‘Hod­ja, whe­re is the cen­ter of the world?’ ..

Look,’ said Hod­ja ‘You see my don­ke­y­’s right hind leg? It is on the cen­ter of the world’ ..

So as simp­le as that. Or is it so comp­li­ca­ted it can­’t be so simp­le. You deci­de. Or cen­ter of the world is dif­fe­rent for ever­yo­ne, we can even say ever­yo­ne is the cen­ter of the­ir world..

This is one of my favo­ri­te anec­do­tes of Hodja.

Nearly Nonsense

Nearly Non­sen­se

And I tho­ught only us Turkish peop­le know Nas­red­din Hod­ja. Recently I was surp­ri­sed to see a child­re­n­’s book full of Hod­ja anec­to­des by two artists of India and Iran ori­gin. Nearly Non­sen­se, a child­re­n­’s book writ­ten by Rina Singh and illust­ra­ted by Fari­da Zaman pro­ves that Nas­red­din Hod­ja is well kno­wn out­si­de of Turkey as a witty man who once lived in Anatolia.

Rina col­lec­ted all sto­ri­es she grew up with and Fari­da ador­ned them with bea­uti­ful grap­hics. Alt­ho­ugh it is a child­re­n­’s book all anec­to­des are for adults to draw les­sons from, as in all Nas­red­din Hod­ja anectodes.

In this video Rina and Fari­da talk abo­ut this book Nearly Non­sen­se, abo­ut them­sel­ves and the­ir other work.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *