Prof. Özay Mehmet ‘Uzun Ali’yi Tanıtıyor

Prof. Özay Mehmet ile yeni yayınlanan Uzun Ali isimli kitabı hakkında konuştuk.

Uzun Ali cover

Uzun Ali: Sha­me and Sal­va­ti­on

UZUN ALİ: UTANÇ VE KURTULUŞ
Kıb­rıs­lı bir aile­nin 19. yüz­yıl son­la­rın­da baş­la­yan hika­ye­si … Zap­ti­ye­ler, hay­dut­lar, ağa­lar ve bölün­müş iki top­lu­mun hika­ye­si.
130 yılı aşkın bir süre­ci ve üç kuşa­ğı kap­sa­yan bu kitap­ta, Meh­met aile­si­nin özel tari­hiy­le içi­çe örül­müş Osman­lı Imparatorluğu’nun par­ça­lan­ma­ya doğ­ru giden zaman­la­rı­nı, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın yakın tarih­le­ri­ni, Ingiltere’nin poli­tik oyun­la­rı­nı bula­cak­sı­nız. Uzun Ali aile­si­nin acı tat­lı hika­ye­si Kana­da, İngil­te­re, Tür­ki­ye, Japonya’da yaşan­ma­ya devam edi­yor. Ortak bağ, bütün aile­nin nere­dey­se tut­kuy­la bağ­lı oldu­ğu Kıb­rıs­lı Türk olmak. Uzun Ali’yi oku­yun­ca bugün­kü Kıb­rıs mese­le­si­ni daha iyi anlı­yor­su­nuz. Hat­ta sade­ce Kıb­rıs mese­le­si­ni değil, bugün­kü siya­sal den­ge­le­ri de daha iyi anlı­yor­su­nuz. Bu soh­be­ti­miz­de Prof. Meh­met ile yakın­lar­da kay­bet­ti­ği­miz Sn. Rauf Denktaş’dan, Kıbrıs’lı olmak­tan ve bu kita­bın deva­mı ola­cak yeni kitap ‘Angelina’s Treasure’dan da bah­se­di­yo­ruz.

 

 

 

Prof. Özay Mehmet kimdir?

Prof. Özay Mehmet ve eşi Karen Ann Mehmet

Karen Ann Meh­met ve Prof. Özay Meh­met

Prof. Özay Meh­met Kıb­rıs­lı Türk bir aile­nin oğlu ola­rak Lefkoşa’da 1938 yılın­da doğ­du. 1962 yılın­da Lon­don Scho­ol of Eco­no­mics (LSE)‘den mezun oldu. Daha son­ra, Toron­to Üniversitesi’nde eko­no­mi ala­nın­da yük­sek lisans ve dok­to­ra­sı­nı tamam­la­dı. Ara­la­rın­da Wind­sor, York, Toron­to, Otta­wa Üni­ver­si­te­le­ri ve en son Car­le­ton Üni­ver­si­te­si olmak üze­re Kanada’nın çeşit­li üni­ver­si­te­le­rin­de eko­no­mi ve ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler konu­la­rın­da öğre­tim üye­si, bölüm baş­ka­nı ola­rak görev yap­tı. Emek­li olma­dan önce­ki göre­vi Ottawa’daki Car­le­ton Üni­ver­si­te­sin­de Ulus­la­ra­ra­sı Eko­no­mik İliş­ki­ler bölüm baş­kan­lı­ğıy­dı. Kıb­rıs Gazimagosa’da Doğu Akde­niz Üniversitesi’nde 2004’den iti­ba­ren dekan ola­rak hiz­met ver­di. 2011’de emek­li olduk­tan son­ra, Car­le­ton Üniversitesi’nde Çağ­daş Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı bölü­mü­nün kurul­ma­sın­da çok büyük eme­ği geç­miş­tir.

Prof. Mehmet’in özel ilgi ala­nı eko­no­mik kal­kın­ma olup, Güney­do­ğu Asya dev­let­le­ri (Asya Kap­lan­la­rı), Tür­ki­ye, Kıb­rıs, Tür­ki­ye-Avru­pa Bir­li­ği iliş­ki­le­ri uzman­lık alan­la­rı­dır. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü (WHO), Dün­ya Çalış­ma Örgü­tü (ILO), Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP), Dün­ya Ban­ka­sı gibi kuru­luş­la­ra danış­man­lık yap­mış­tır.
21 aka­de­mik kitap ve 100’den faz­la aka­de­mik maka­le­nin yaza­rı­dır. Şim­di­ler­de emek­li­lik yaşa­mı­nı eşi Karen Ann Meh­met ile bir­lik­te Kana­da, Tür­ki­ye, Kıb­rıs ara­sın­da geçir­mek­te­dir. Emek­li­lik uğraş­la­rın­dan biri­si de hika­ye türün­de kitap­lar yaz­mak­tır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *