Direnmek Bilinçlenmektir

İst­anb­ul Tak­sim Gezi Par­kın­da Top­çu Kışlası’nın yeni­den inşa edi­le­rek alış veriş mer­ke­zi ve konut­la­ra (moda deyiş­le ‘rezi­dan­s­’a ) dönüş­tü­rül­me­si ve Gezi Parkı’nın ağaç­la­rıy­la bir­lik­te yok edil­me­si­ne kar­şı baş­la­tı­lan masum dire­niş, üç gün içe­ri­sin­de ülke­nin her bir köşe­si­ne yayı­la­rak hükü­me­tin özgür­lük, … Con­ti­nue reading