Istanbul’u Ziyaretinizde Yapılacak Beş Şey

Bizim gibi yurt­dı­şın­da yaşa­yıp her fır­sat­ta mem­le­ke­ti ziya­ret etmek iste­yen­ler­den­se­niz, ziya­re­ti­niz de istan­bu­l­’­da geçe­cek­se şim­di tav­si­ye ede­ce­ğim şun­la­rı yap­ma­dan dön­me­yin derim. Bura­da öyle ‘ölme­den önce sey­ret­me­niz gere­ken 100 film’ gibi bir reçe­te ver­me­ğe çalış­mı­yo­ruz.  Ve bu tav­si­ye­ler beş değil elli­beş … Con­ti­nue reading