Taksim’de LGBT kutlaması

Geçen sene Istan­bu­l­’­da LGBT kut­la­ma­sı­na denk gel­dik. Ülke­min gözü­nü seve­yim, hiç Toron­to­’­da gör­dü­ğü­müz man­za­ra­la­ra ben­zer şey­ler yok­tu. Sade­ce alter­na­tif bir kut­la­ma yap­ma­ya gel­miş her kesim­den insan. Bir de muh­te­şem hın­zır sloganlar.

Şim­di Toron­to­’­da gör­dü­ğü­müz man­za­ra­la­rı özet­le­me­ye calı­şa­yım. Deği­şik­lik adı­na bir sürü aşı­rı­lık, eğlen­ce baha­ne­siy­le insa­nın gözü­ne sokar­ca­sı­na saka­let ve abar­tı. Ha bir de çıp­lak­lık, hem de en este­tik olma­yan haliy­le. Bu konu­da ipu­cu ver­miş ola­yım, man­za­ra­la­rı siz tah­min edin. Onla­rı görün­ce ‘bu insan­lar baş­ka zaman nere­de sak­la­nı­yor­lar?’ diye düşün­mek­ten insan ken­di­ni ala­mı­yor. Deği­şik olma­yı kut­la­mak tamam da deği­şik­li­ğin bu kadar bam­baş­ka abar­tı­lı bir şey oldu­ğu­nu göstermek?

Uma­rım Tür­ki­ye­’­de­ki kut­la­ma­lar da zaman­la bura­da­ki­le­re ben­ze­mez. Malum artık dün­ya­da her yer, her dav­ra­nış, düşün­ce bir­bi­ri­ne ben­ze­me­ye başladı.

Aşa­ğı­da­ki klip­te de göre­cek­si­niz, yur­dum insa­nı­nın yara­tı­cı slo­gan­la­rın­dan bazıları;

* Dire­ni­şin ‘O’ biçi­mi * Dön- Me- Yiz * Yasak ne ayol? * ibneyiz.biz * Genel ahlaksız

* Velev ki ibne­yiz * Lez­bi­yen­ler var­dır * Geyiz lez­bi­ye­niz * Alı­şın, buradayız

ve daha bir­çok Kürt­çe, Arap­ça, Erme­ni­ce slogan..

Buy­run..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *