Ünlü piyano virtüözü Hande Dalkılıç Kanada’da çaldı

Hande Dalkılıç Toronto konserinde

Han­de Dal­kı­lıç Toronto’da

Ünlü piya­no vir­tü­özü­müz Han­de Dal­kı­lıç, Kana­da kon­ser­le­ri dizi­sin­de ikin­ci kon­se­ri­ni 15 Eki­m­’­de 525 Blo­or Stre­et East adre­sin­de­ki Ang­li­kan Kili­se­si­’n­de ver­di. Kon­ser, “Doğu ve Batı Sanat ve Kül­tür­le Bulu­şu­yor” adlı dizi­nin Otta­va­’­dan son­ra­ki ikin­ci kon­se­riy­di. Üç kon­ser ola­rak plan­la­nan bu dizi­nin Mont­re­al kon­se­ri grev nede­niy­le iptal edil­miş­ti. Dal­kı­lıç, kon­se­rin ilk bölü­mün­de tanın­mış Avru­pa­lı bes­te­ci­le­rin yanı sıra Adnan Say­gu­n­’un eser­le­ri­ne de yer ver­di. İkinci yarı­da ise tür­kü­le­ri­miz­le kla­sik batı müzi­ği­ni bir­leş­ti­ren Çetin Işı­köz­lü­’­nün çağ­daş çok ses­li müzik ola­rak bes­te­le­di­ği ezgi­le­ri­mi­zi ses­len­dir­di. Işı­köz­lü, yedi Doğu Ana­do­lu tür­kü­sü­nü piya­no için çok ses­li ola­rak bes­te­le­miş. Söz konu­su eser­ler bes­te­ci Işı­köz­lü tara­fın­dan ‘Yuka­rı Fırat Ezgi­le­ri’ ola­rak adlan­dı­rı­lı­yor. Bu tür­kü­ler­le oluş­tu­ru­lan Han­de Dal­kı­lı­ç­’ın son albü­mü­nün ilk dün­ya sunu­mu da Kana­da­’­da ger­çek­leş­miş oldu. Ara­la­rın­da hepi­mi­zin kula­ğın­da olan ve çok iyi bili­nen Sarı Gelin, Hay­dar Hay­dar tür­kü­le­ri­nin de yer aldı­ğı eser­le­rin piya­noy­la ezgi­len­me­si din­le­yen­le­ri büyüledi.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *