Yirmi Yaşında Gerçek Bir Dahi

BesteKalender_MuratOmurTuncer

Onu ilk gör­dü­ğü­müz­de deği­şik bir­şey­le kar­şı kar­şı­ya oldu­ğu­mu­zu anla­mış­tık. Sah­ne­de­ki bu çok genç adam, koca­man kıvır kıvır saç­la­rı ve kır­mı­zı ceke­tiy­le alış­tı­ğı­mız bir kla­sik müzik bes­te­ci­si­ne benzemiyordu.

Oto­ri­te­le­rin genç dahi ola­rak adlan­dır­dı­ğı Antal­ya­lı Murat Ömür Tun­cer, Türkiye’nin en genç bes­te­ci­le­rin­den. Nazım Hik­me­t­’in aynı adlı şiirin­den esin­le­ne­rek yaz­dı­ğı ‘Nere­den Gelip Nere­ye Gidi­yo­ruz’ baş­lık­lı Türk rap­so­di­si­ni ilk kez 19 Mayıs pazar akşa­mı Toron­to­’­da­ki Royal Con­ser­va­tory of Music salo­nun­da, ken­di yönet­ti­ği orkest­ra ile ses­len­dir­di. Eser, oda orkest­ra­sı ve solist için bes­te­len­miş­ti. Ese­ri solist ola­rak Kanada’da yaşa­yan mez­zo sop­ra­no Bes­te Kalen­der ses­len­di­rir­ken, Royal Con­ser­va­tory Orc­hest­ra Bes­te­’­ye eşlik etti.

Murat konserden sonra

Murat kon­ser­den sonra

Tun­cer, sade­ce 20 yasın­da olma­sı­na rağ­men bu kadar az zama­na epey başa­rı sığ­dır­mış. Bun­dan son­ra yap­ma­yı düşün­dük­le­ri ise şim­di­ye kadar yap­tık­la­rın­dan kat kat faz­la. Dün akşam­ki kon­ser hak­kın­da şun­la­rı söy­lü­yor: ‘Bu kon­se­ri önem­li bir basa­mak ola­rak görü­yo­rum. Kana­da­’­da yaşa­yan Türk bir mez­zo sop­ra­no, Bes­te Kalen­der, çok cid­di başa­rı­lar elde etmiş kıy­met­li bir müzis­yen. Geç­ti­ği­miz yıl tanış­tık ve bu vesi­ley­le bana bir eser sipa­riş etti. Bir­lik­te geliş­tir­dik ese­ri. Nazım Hik­me­t­’in “Ner­den Gelip Nere­ye Gidi­yo­ruz” adli şiiri üze­ri­ne yaz­dı­ğım orkest­ra ve solo mez­zo sop­ra­no için bir eser orta­ya çık­tı. Ese­ri Bes­te­’­nin giri­şim­le­ri sonu­cu dün­ya­nın sayı­lı müzik okul­la­rın­dan Royal Con­ser­va­tory of Music sahip­len­di.’ Ese­ri 4 ayda bes­te­le­di­ği­ni belir­ten Tun­cer, ‘Kon­se­rin bir özel yanı ise 19 Mayıs gece­si Atatürk’ü anma­mız oldu’ dedi.

Murat piya­no çal­ma­ya altı yaşın­da baş­la­mış, şu anda Antal­ya Kon­ser­va­tu­arın­da eği­tim görü­yor. 17 yaşın­da yaz­dı­ğı ilk bale ese­ri ile Türk ope­ra lita­re­tü­rü­ne giren Murat O. Tun­cer yeni bes­te­si ile Türkiye’nin ve Nazım Hik­me­t­’in adı­nı Kanada’da bir kez daha duyur­muş oldu, hem de 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­’n­da.. Yaşı­na göre çok olgun ve sahip oldu­ğu büyük yete­ne­ğe kar­şın çok alçak­gö­nül­lü olan bu genç sanat­çı­mı­zın, izle­yen­le­rin ve tanı­yan­la­rın yap­tı­ğı övgü­le­ri faz­la­sıy­la hak etti­ği­ni gördük.

Murat, kon­ser­den son­ra arka­daş­la­rı­mız Hül­ya ve Cen­k­’in evin­de bize piya­no çal­ma­yı kabul edin­ce işte o zaman ger­çek kon­ser baş­la­dı. Enst­rü­ma­nı­na bu kadar hakim bir vir­tü­özün çal­dı­ğı piya­no­yu din­le­mek hepi­mi­zi büyü­le­di. Seç­ti­ği par­ça­la­rın Aze­ri halk şar­kı­la­rı ve bizim tür­kü­le­ri­miz olma­sı ve bun­la­rı ken­di yoru­muy­la güç­lü bir şekil­de ses­len­dir­me­si hepi­mi­zi Mura­t­’ın yete­ne­ği­ne bir kere daha hay­ran bırak­tı. Murat piya­no­yu büyük bir tut­kuy­la çalı­yor ama onun asıl tut­ku­su bes­te yap­mak. Tür­ki­ye­’­den kilo­met­re­ler­ce uzak­ta gös­ter­di­ği bu ilk yurt­dı­şı per­for­man­sı hepi­mi­ze mem­le­ket­ten taze bir esin­ti gibi geldi.

Elle­ri­ne sağ­lık Murat, emi­nim adı­nı bun­dan son­ra çok sık duyacağız.

 

 

Fotoğ­raf­lar ve video kayıt; Uluç Özgüven


Comments

Yirmi Yaşında Gerçek Bir Dahi — 1 Comment

  1. A countr­y­’s true wealth I beli­eve is in having peop­le like this guy. I’m glad you wro­te abo­ut him. Cool post thanks! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *