Zeynep Özbilen’le söyleşimiz

(for Eng­lish inter­vi­ew scroll to the bot­tom of this page)

Tür­ki­ye­’­den son itha­la­tı­mız latin caz şar­kı­cı­mız Zey­nep Özbi­len. İsp­anya köken­li yahu­di­le­rin dili olan Ladi­no şar­kı­lar­la da tanı­nır. Ben onu çok eski­le­re daya­nan bir arka­da­şı­mın eşi oldu­ğu için tanı­mak mut­lu­lu­ğu­na eriştim.

Zeynep Özbilen

Zey­nep Özbilen

Zey­nep, iddi­ası için­de olan kişi­ler­den­dir, yap­tı­ğı işi seve­rek, için­den gele­rek yapar. İş dün­ya­sın­da da çok başa­rı­lı­dır ama onun asıl aşkı şar­kı söy­le­mek­tir. Onu sah­ne­de izle­di­ğim geçen sene ger­çek­ten his­se­de­rek söy­le­di­ği­ne karar ver­dim. Çok yön­lü bir kişi olma­sı­na rağ­men yanı­na yak­la­şıl­ma­yan, ken­di­ni beğen­miş kim­se­ler­den değil­dir, her zaman cana yakın, güler­yüz­lü­dür. İşte bu özel­lik­le­ri saye­sin­de nere­dey­se gelir gel­mez ken­di­si­ni yep­ye­ni bir müzik çev­re­si­ne kabul ettir­miş­tir. Onun bura­ya yer­leş­me­si Tür­ki­ye­’­nin kazan­cı­dır ama Kana­da­’­nın daha büyük kazan­cı­dır. Zey­nep gibi­ler bu top­lu­ma bir renk daha ekler­ler. İşte bu sanat­çı­mı­zı size tanıt­mak için geç­ti­ği­miz gün­ler­de ken­di­siy­le bir söy­le­şi yaptım.

Buy­run..

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *