Bu Dünyadan Kazım Koyuncu Geçti

Onun sesi­ni ilk kez 90’ların orta­sın­da duy­muş olma­lı­yım. Ilk kez bir Türk gen­ci, Kara­de­niz yöre­si­nin halk tür­kü­le­ri­ni özgün diliy­le ve günü­müz enst­rü­man­la­rıy­la rock tar­zın­da yorum­lu­yor­du. Laz­ca söy­lü­yor­du ve ben o güne kadar Laz­ca­’­nın neye ben­ze­di­gi­ni bil­mi­yor­dum. Daha son­ra Hopa­’­lı oldu­ğu­nu … Con­ti­nue reading